SÚHRN

Akútna pankreatitída zahaňa spektrum chorôb od ľahkej formy až po progresívnu, fulminantnú formu s multiorgánovou dysfunkciou alebo multiorgánovým zlyhaním, so sepsou, alebo bez sepsy. V liečbe dominuje aktívna konzervatívna liečba, ktorá dosiahla štandard s možnosťami kontroly priebehu choroby. Hlavnou súčasťou konzervatívnej liečby je zabezpečenie sekrečného pokoja v žľaze, analgosedácia, tekutinová liečba s dostatočnou náhradou objemu na korekciu hypovolémie a kardiopulmonálna podpora s rozpoznaním hypoxie. Ďalšou súčasťou liečby je prevencia infekcie, metabolická a nutričná podpora. Za určitých okolností je potrebný agresívnejší, predovšetkým chirurgický prístup k liečbe. Súčasné odporúčané postupy boli kodifikované na stretnutí International Association of Pancreatology (IAP) v roku 2002.

Hlavnými indikáciami chirurgickej liečby sú infekčné komplikácie a intrabadominálne komplikujúce príhody, ako je krvácanie, ileus, perforácia čreva a abdominal compartment syndrome (ACS). Základom chirurgického ošetrenia je odstránenie nekrotických a inflamovaných tkanív otvorenou nekrosektómiou s následným postupom na vyčistenie brušnej dutiny a retroperitoneálneho priestoru. V súčasnosti sa akceptujú 2 postupy - následná uzavretá drenáž a otvorený abdominálny packing. Je snahou v súčasnosti používať novšie intervenčné techniky, ktoré uvádzajú nižšiu mortalitu a morbiditu. Ide o perkutánnu drenáž, endoskopickú drenáž, laparoskopickú nekrosektómiu a retroperitoneálne postupy. Autori analyzujú podľa literárnych údajov a vlastných skúseností výhody a nevýhody uvedených postupov. Záverom uvádzajú, že v súčasnosti je štandardom otvorená nekrosektómia s pridanou technikou. Túto možno výhodne kombinovať s novšími technikami v zmysle "step up" alebo "step down". Dá sa predpokladať, že sprísnením indikácií na chirurgickú liečbu choroby a zdokonaľovaním techník miniinvazívnej chirurgie a intervenčnej rádiológie sa zmenia aj prístupy v liečbe.

Kľúčové slová: nekrotizujúca pankreatitída - chirurgická liečba - konvenčné techniky - novšie prístupy.

Routine techniques and newer surgical interventions in the treatment of necrotizing pancreatitis

 

SUMMARY

Acute pancreatitis embraces the whole spectrum of the disease from mild to progressive, fulminant form with multiple organ dysfunction and multiple organ failure, with or without sepsis. Active conservative therapy is the treatment of choice enabling to control the course of disease. The mainstay of active conservative therapy is lowering the gland secretion, sedation and pain control, fluid therapy with sufficient volume replacement for hypovolemia and cardiopulmonary assistance when hypoxia recognized. Other points of the therapy are prevention of an infection and, metabolic and nutritional support. Depending on the specific conditions sometimes an aggressive surgical approach is necessary. Current recommendations and guidelines have been adapted at the International Association of Pancreatology (IAP) meeting in 2002.

Primary indications for surgical therapy are infectious complications and intraabdominal complications such as bleeding, ileus, bowel perforation and abdominal compartment syndrome (ACS). The objective of surgical intervention is removal of necrotic and inflammed tissue by open necroectomy, with concomitant debridement of the abdominal cavity and retroperitoneum. Currently there are two accepted procedures- a consecutive closed drainage and an open abdominal packing. Effort is taken for the use of new interventional techniques resulting in lower morbidity and mortality. These techniques are: percutaneous drainage, endoscopic drainage, laparoscopic necroectomy and retroperitoneal approaches. The authors have analyzed pros and cons of the above methods based on the literature sources and their own experiences. The authors have concluded that open necroectomy with additional techniques represent the current surgical standard which can be readily complemented with newer step-up or step down techniques. It can be assumed that more strict indications for surgery together with enhancement in microinvasive surgery and interventional radiology would bring about changes in treatment modalities.

Key words: necrotizing pancreatitis - surgical therapy - conventional techniques - new approaches.

Martin HUŤAN, Martin HUŤAN, Jr., Štefan NOVÁK