Lekársky obzor 12/2008

Pôvodné práce/Original article
Miloš MATEJ: Teploliečba saunou/Sauna thermotherapy 
František ONDRISKA, Gabriela VOZÁROVÁ, Silvia PENCÁKOVÁ, Anna ŠOLTÉSOVÁ, Ľudmila ŠIŠKOVÁ: Diagnostika askariózy dôkazom sérových protilátok/ Diagnosis of ascariasis with proof of serum antibodies 
Michala BÉREŠOVÁ, Beáta TARAGEĽOVÁ: Dynamika zmien v incidencii vírusovej hepatitídy typu A v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1977 - 2006/ Dynamics of changes in the incidence of virus hepatitis type A in the district of Rimavská Sobota during 1977 – 2006

3. medzinárodná vedecká konferencia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzityxv Bratislave, usporiadala v dňoch 24. - 25. októbra 2008 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: "SESTRY A EURÓPSKE STRATÉGIE ZDRAVIA V 21. STOROČÍ", ktorá sa konala pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., a MUDr. Ireny Belohorskej, PhD. poslankyne Európskeho parlamentu, pri príležitosti 55. výročia ialšieho inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve.
Správa Európskej komisie z roku 2005 o zabezpečení kvality života starnúcej populácie Európskej únie (EU) upozorňuje, že vo väčšine jej členských krajín je kvalita komplexnej starostlivosti o narastajúcu populáciu starších a prestárlych ľudí nedostačujúca.
Na spáchanie trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou Trestný zákon vyžaduje aspoň nedbanlivostné konanie páchateľa, pričom na vyvodenie samotnej zodpovednosti postačuje vydanie iného do bezprostredného nebezpečenstva pohlavnej choroby.

V práci autori predkladajú literárny prehľad o pozitívnych a negatívnych účinkoch antioxidantov a o pozitívnych účinkách pitia malých dávok vína na zdravie, predovšetkým na zníženie chorobnosti a mortality na kardiovaskulárnea onkologické ochorenia.