Lekársky obzor 11/2008

Editorial

Igo KAJABA, Miroslav ŠAŠINKA: Súčasnosť a perspektívy nových poznatkov z oblastí výživy a ich praktické uplatnenie/ The present and perspectives of the new knowledge from the nutrition and their practical use

Pôvodné práce/Original article

Marica KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, Martina VALACHOVIČOVÁ, Katarína BABINSKÁ, Viera SPUSTOVÁ, Pavel BLAŽÍČEK: Markery kardiovaskulárneho rizika vo vzťahu ku výžive/Cardiovascular risk markers in relation to nutrition

Lucia ŠTILLOVÁ, Katarína MAŤAŠOVÁ, Mirko ZIBOLEN, Juraj ŠTILLA, Kristína BISKUPSKÁ-BOĽOVÁ: Prínos neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u donosených novorodencov/Non-invasive measurement of the bilirubin level in mature neonates

Beáta FRČOVÁ, Zuzana RUSKOVÁ, Svetozár DLUHOLUCKÝ: Poznatky o prevencii a skríning rakoviny krčka maternice/Knowledge of the prevention and screening of cervical cancer

Prehľady/Overviews

Igo KAJABA, Róbert ŠIMONČIČ, Klára FRECEROVÁ, Irena SALKAYOVÁ: Možnosti využitia mlieka a mliečnych výrobkov v prevencii niektorých karcinómov - súčasné názory/The use of milk and dairy products in the prevention of cancer – contemporary views

Emil GINTER, Igo KAJABA: Súčasný pohľad na optimálnu antisklerotickú diétu/ Current view on the optimal antisclerotic diet

Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA: Ochranné účinky nenasýtených mastných kyselín/Protective effects of the polyunsaturated fatty acids

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility

Jozef TÓTH: Trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie/Crime of endanger with human immunodeficiency virus

Osobnosti/Personalities

Miroslav ŠAŠINKA: Jubileum doc. Kataríny Furkovej, CSc., mim. prof./Anniversary of prof. Katarina Furková, PhD.

Juraj OLEJNÍK: Spomienka na doc. MUDr. Jána Štencla, CSc., mim. prof./Remembrance of prof. Ján Štencl, M.D., PhD.

Medicína na webe/Medical web

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Aktualizácia protichrípkových odporúčaní/ Influenza guidelines updated

Medicínske aktuality/Medical actualities

Ivan BIELIK: Týždeň seniorom na SZU: A week to seniors in Slovak Medical University

Ivan BIELIK: Dieťa na prahu tretieho tisícročia/The child on the eye New Millennium

Recenzia/Book review

Ivan BIELIK: Medicína – celoživotné štúdium/Medicine – lifelong study

Autodidaktické testy/Autodidactic tests

Čo sme si prečítali za Vás/Medical news

Medicine – lifelong study

V roku 1999 vznikla na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity jej malá edícia – Oživená minulosť, ktorá si pred seba postavila zaujímavý a veľkolepý projekt, spočívajúci v postupnom uverejňovaní monotematických knižných počinov. Ich ústredným námetom sú životopisy osobností slovenskej medicíny, ktoré sa najvýznamnejšou mierou zaslúžili o rozvoj postgraduálneho vzdelávania lekárov, farmaceutov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. V jej edícii už vyšli dve, prvá o prof. MUDr. Ernestovi Dlhošovi, DrSc. a druhá o prof. MUDr. Jánovi Ležovičovi, DrSc. Ide (pôjde) o osobnosti, ktoré napokon stáli aj pri zrode Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v r. 2002, ako prirodzenej a reprezentatívnej pokračovateľke enormného úsilia jej zakladateľov. História inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku sa totiž začala písať 1. mája 1953. SZU je teda inštitúcia, ktorá sa v r. 2008 dožila svojho jubilea, 55 rokov, a ktorá dodnes garantuje odbornú úroveň vyššie spomínaných profesií, má dôvod na oslavy. Je vysoko uznávanou a hodnotenou nielen doma, ale (alebo najmä) aj v zahraničí...

Ako tretia sa v týchto dňoch dostala na verejnosť kniha autorov – Valent, M., Tichý, M., Štencl, J., ktorí priniesli koncíznu a najmä faktograficky nesmierne nabitú knižnú publikáciu, podrobne mapujúcu kroky jednej z najväčších osobností celej slovenskej medicíny, medzi ktoré univerzitný profesor MUDr. Dionýz Dieška, DrSc. nesporne patril a stále aj patrí. Publikácia v rozsahu 258 strán obsahuje šesť kapitol – 1. Detstvo. Stredoškolské štúdium, 2. Nové podmienky pre pôsobenie zdravotníctva v rokoch 1939 – 1945, 3. Nové pôsobisko – nemocnica Trenčín, 4. MUDr. D. Dieška a začiatky postgraduálneho vzdelávania lekárov na Slovensku, 5. Internistický úsek zdravotníctva v Bratislave v rokoch 1960 – 1969, 6. Namiesto záveru.

Ak sme spomínali, že SZU je uznávanou a akceptovanou vzdelávacou inštitúciou aj v zahraničí, o to je preto potrebné hlbšie, podrobnejšia a dôležitejšie poznať práve všetkých tých, ktorí sa o túto úroveň zaslúžili, ktorí ju svojim činmi vyniesli až tak vysoko. Autori však nepriniesli len reálie, faktografické zachycovanie života a práce profesora D. Diešku, ale priniesli aj osobné výpovede o človeku, ktorý ich taktiež odborne, ľudsky formoval, ktorý im bol nielen partnerom v ich profesii, ale najmä nesmierne obetavým a verným priateľom. Ktorý im nielen odovzdával zo svojich vedomostí, ale ktorý sa aj od nich učil a bol hrdý na ich dosiahnuté úspechy. Celou knihou sa tiež vinie myšlienka pomoci, nadšenia, humanizmu, obetavosti, nesmiernej oddanosti pre vec, neuhasínajúcich počinov, ktoré nemali svojim budovateľom stavať žiadne veľké „pomníky“ zásluh, ale ktoré jednoducho len vyplývali z doby, v ktorej žili. A práve istá dobovosť, jej jasné a presné opisy, bez snahy o skrášľovanie, alebo akési kašírovanie situácií, dávajú knihe punc dokumentárnej autentičnosti, adresnosti, aktuálnosti, ale aj novosti. Lebo nové, to nie je len súčasnosť, nové sú totiž aj všetky fakty, ktoré však čas akoby zatlačil do úzadia, prekryl inými vrstvami iných problémov, ale nevymazal zo života. Zásluhou autorov sa odkryli aj spodnejšie „archeologické“ vrstvičky a na svet prišiel dokument, ktorý im dal opätovný lesk a osobitú žiaru. Čitatelia sa v nich dozvedajú aj „intímne“ veci, ktoré determinovali kroky prof. D. Diešku, kroky, ktoré boli neraz ťažké, namáhavé, ale vždy idúce jedným smerom. Jeho dnes už slávna myšlienka:Medicína – celoživotné štúdium, sa aj preto stala neodmysliteľným mottom Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Každá doba sa totiž podpisuje pod rad rozhodnutí, či už múdrych, alebo aj nemúdrych, každá doba prináša pozitíva i negatíva, každá doba má svojich hrdinov, zbabelcov, obetavcov i lenivcov. A takto aj bola, presne, neskreslene zachytená v predmetnej publikácii. Ale pozor, štylistika je nemierne živá, so sémanticky veľmi prístupne napísaným textom. Keď sa do knižky večer začítate, môže sa vám stať, že ju odložíte až nadránom, samozrejme, prečítanú. Má švih, dynamiku, množstvo nových, nepoznaných faktov, napätie, preto sa číta, dovolím si povedať možno trocha neskromne, skoro ako detektívka.

Odporúčam ju preto si prečítať, mnoho z uvedených faktov je aj v súčasnosti podnetných k ďalším úvahám, možno aj k inšpiráciám. Možno aj preto, lebo doba napríklad súčasných akreditácií, ktoré majú vyčistiť „školský“ priestor, prežíva zlé časy. Prečo? Keď sa napríklad výkonnosť vysokoškolského profesora hodnotí nie počtom publikácií, skrípt, odučených hodín, množstvom vystúpení na kongresoch, zrealizovaných projektov, ale jeho vekom. Aj z tohto dôvodu by mohla (mala) publikácia niečo povedať do súčasného života. Veď to, čo sa začína dnes diať, nie je už ani diskriminácia na základe veku, ale do neba volajúca hlúposť, najhlúpejšej a najzaostalejšej slovenskej proveniencie. Ak by napríklad J. W. Goethemu neumožnili písať, asi by nedopísal vo veku 83 rokov svojho Fausta, alebo Ticianovi zasa maľovať, tak by sme nikdy neobdivovali jeho veľkolepé plátno, ktoré namaľoval ako 97-ročný, Námorná bitka pri Lepante. Alebo G. A. Borellimu, ktorý ako 71-ročný opísal trávenie ako mechanický pochod a stal sa zakladateľom iatromatematického lekárstva, či Galileo Galilei, ktorý ako 66-ročný dokázal správnosť Koperníkovej heliocentrickej sústavy. V Amerike môžete kandidovať na funkciu prezidenta ako 72-ročný (viď republikánsky senátor John McCaine) a považuje sa to za normálne. A vedel by som pokračovať aj ďalej... Naši profesori sú však už v „zaslúženom“ dôchodku. Ešte šťastie, že aj napriek nepriazni, píšu takéto skvelé knihy.

 

VALENT, M., TICHÝ, M., ŠTENCL. J.: Univerzitný profesor MUDr. Dionýz Dieška, DrSc., Bratislava: SZU, 2008, 258 s., ISBN 978-80-89352-05-0

The child on the eye New Millennium

Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra environmentálneho zdravia usporiadala v rámci 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, pod záštitou dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mim. prof., dňa 26. septembra 2008 celoslovenskú konferenciu pod názvom: „DIEŤA NA PRAHU TRETIEHO TISÍCROČIA“. Konferencia sa konala v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s programom:

Otvorenie Rovný I., Mihalská E.

Príhovor dekana FVZ SZU v Bratislave doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mimoriadny profesor

Verejné zdravotníctvo – včera, dnes a zajtra Rovný I.

Úlohy vo verejnom zdravotníctve na úseku HDM Nováková J., Hamade J.

Primárna prevencia v starostlivosti o zdravý vývoj detí a mládeže Ševčíková ?., Ághová ?., Jurkovičová J.

Dieťa a rodina Haladová E.

Dieťa - jeho adaptácia v prostredí Bojo M.

Mládež a drogy – stále aktuálny problém Kresánek J.

Slovenský výbor pre Unicef – ciele a poslanie Kontrasty v starostlivosti o dieťa Lehotská V.

Analýza Linky detskej istoty pri UNICEF na Slovensku Dzurindová E., Trlicová K.

Činnosť humanitných organizácií na ochranu a podporu zdravia mladej generácie Mihalská E., Mihinová D.

Prezentácia zástupcov humanitných organizácií na Slovensku

Odpoludňajší program bol venovaný MUDr. Emílii Mihalskej – odbornej asistentke Katedry environmentálneho zdravia SZU pri príležitosti jej životného jubilea.

Dňa 14. októbra 2008 sa konalo v posluchárni A rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktoré bolo zároveň spojené so slávnostným otvorením nového akademického roka 2008/2009. Okrem členov VR boli preto prítomní aj študenti všetkých troch ročníkov všeobecného lekárstva, pedagogickí pracovníci, ako aj zamestnanci školy.

Vedeckú radu slávnostne otvoril dekan FZŠŠ prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., ktorý zároveň pre neodkladné dôvody ospravedlnil neprítomnosť pána rektora prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. Vo svojom príhovore podčiarkol dve skutočnosti. Prvú, že Slovenská zdravotnícka univerzita už vychováva tretí ročník študentov medicíny, ktorých čakajú klinické predmety na jej katedrách, prax a práve táto skutočnosť by ich mala dostatočne motivovať k čo najlepším študijným výsledkom. Druhú, že univerzitu čaká v roku 2009 komplexná akreditácia, čo dekan fakulty označil ako jednu z rozhodujúcich úloh a mimoriadne dôležitú vec. Na záver všetkým prítomným zaželal veľa zdravia, kreativity, dobrých nápadov, aby všetci spoločne šírili len dobré meno univerzity.

Slova sa tiež ujal prodekan FZŠŠ doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., ktorý prítomným študentom vysvetlil, že SZU má obrovské poznatky a skúsenosti z postgraduálneho vzdelávania a pri akomsi porovnávaní študentského života našich študentov a študentov napríklad s LF UK v Bratislave, nemá univerzita ešte takú tradíciu. Zároveň však poukázal, že aj LF UK má v pláne otvoriť postgraduálne štúdium, ale naši študenti by mali, ak prejavia záujem, zostať pracovať na našich klinických pracoviskách, aj preto univerzita nešla systémom prijatia veľkého počtu študentov, ako išla a ide LF UK.

Po slávnostných príhovoroch sa pristúpilo k pracovnej časti Vedeckej konferencie. Nasledovalo schválením jej programu rokovania a voľbou skrutátorov pre hlasovanie.

Pilotný projekt podpory špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na Slovensku predstavila PhDr. K. Beňušová, MPH, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. O komplexnej akreditácii vysokých škôl informoval doc. MUDr. R. Kováč, CSc., mim. prof. Návrh na uzavretie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci profesor doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., bol taktiež schválený, ako aj inaugurácie doc. MUDr. P. Bujdáka, CSc., mim. prof.

Informáciu o dennom štúdiu odboru všeobecného lekárstva podal doc. MUDr. I. Rusňák, CSc. Informáciu o postgraduálnom vzdelávaní, študijnom a skúšobnom poriadku fakulty, hodnotení pedagogického procesu zasa prof. MUDr. P. Šimko, CSc.

A week to seniors in Slovak Medical University

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave usporiadala v dňoch 8. až 13. 09. 2008 vo svojich priestoroch ojedinelé podujatie pod názvom Týždeň seniorom, ktorého obsahovou náplňou boli najmä sociálne, medicínske a spoločenské problémy týkajúce sa staršej generácie a, samozrejme, najlepšie, najrýchlejšie a najdostupnejšie možnosti ich riešenia. Týždeň seniorom sa konal aj pri príležitosti 55. výročia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

Týždeň sa začínal VII. geriatrickým kongresom34. Gressnerovými geriatrickými dňami Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. 09. až 10. 09. 2008, bola rehabilitácia vo vyššom veku. Záštitu nad kongresom prevzal predseda parlamentu Pavol Paška.

Ľalším podujatím Týždňa bola európska konferencia ASPHER (Asociácia európskych škôl verejného zdravotníctva), ktorá sa súbežne uskutočnila dňa 11. septembra 2008. Rokovala a riešila dve hlavné témy: súčasná problematika škôl verejného zdravotníctvastarnutie populácie a starostlivosť o seniorov v študijných programoch škôl verejného zdravotníctva.

Vyvrcholením Týždňa bola Medzinárodná konferencia EURAG-u. Záštitu nad kongresom prevzal prezidentSlovenskej republiky Ivan Gašparovič. Do čestného predsedníctva na slávnostnom otvorení bola pozvaná aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová, minister zdravotníctva SR Richard Raši a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Hlavnými témami kongresu EURAG-u boli dve hlavné oblasti: 1. zdravé starnutie – sociálne aspekty, aspekt verejného zdravotníctva, prevencia vo vyššom veku, 2. zdravie v starobe (medicínske a sociálne aspekty a ich ekonomické súvislosti). Vedľajšie oblastii kongresu boli: duševné zdravie, sociálny dopad ochorení vo vyššom veku.

Prednášky sa uskutočňovali v dvoch pracovných skupinách – anglickej a nemeckej. Pracovné skupiny predložili na spoločné záverečné zasadnutie odporúčania, ktoré po prerokovaní a schválení boli zaslané do Európskej komisie, OSN a SZO. Jazyky rokovania boli slovenčina, nemčina a angličtina. Hlavnými organizátormi kongresu boli EURAG-Europe, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Jednota dôchodcov Slovenska a Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť. Boli prednesené tieto prednášky:

1. prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. (SZU): Zdravotný stav seniorov v Európe a možné trendy jeho vývoja;
2. prof. MUDr. Roman Kováč, CSc. (SZU): Ekonomické náklady na zdravotnú starostlivosť a jej zdroje v dlhodobej perspektíve;
3. doc. MUDr. Štefánia Moricová, CSc. (SZU): Možnosti preventívnych komunitných programov;
4. MUDr. Z. Katreniaková, CSc. (SAVEZ): Podpora zdravia starších ľudí: sociálne determinanty, nerovnosť a udržateľnosť;
5. MUDr. Darina Sedláková, MPH (SZO): Starnutie je úspech, nie bremeno;
6. prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. (SZU): Prevencia úrazov vo vyššom veku;
7. Prof. C. Lucke, M.D. (Hannover, BRD): Význam rehabilitácie pre zdravie seniorov;
8. prof. Anthony Bayer (University of Cardiff, UK): Duševné zdravie;
9. Ing. Dana Stein (Praha, ČR): Centrum tréningu pamäti;
10. Podujatie sa zakončilo diskusiou.

 

Hlavným cieľom kongresu bolo upozorniť na skutočnosť, že demografický vývoj a znižujúci sa podiel produktívneho obyvateľstva spôsobia, že okolo roku 2050 nebudú zabezpečené finančné zdroje na úhradu sociálnych potrieb a zdravotnej starostlivosti, čo postihne najmä staršiu generáciu. EURAG preto chce upozorniť najmä na to, že okrem ekonomických opatrení treba už teraz prijať ďalšie na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, aby sa perspektívne znížili predpokladané náklady na zdravotnú starostlivosť.

Očakávaným realizačným výstupom kongresu bolo aj expertné stanovisko s konkrétnymi návrhmi opatrení, ktorých realizácia môže významne ovplyvniť poskyto-vanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, najmä seniorom v polovici tohto storočia. Z európskeho pohľadu to predstavuje príklad moderného ponímania sociálnej a zdravotnej politiky.