Lekársky obzor 9/2008

Pri príležitosti 55. výročie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa dňa 13. júna 2008 v posluchárni "A" Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia Katedry gynekológie a pôrodníctva SZU. Konferenciu otvoril doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., jej koordinátor, ktorý privítal hostí, prof. MUDr. Jána Danka, CSc., prezidenta Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, jej vedeckého sekretára doc. MUDr. M. Redecha, CSc. a hlavného odborníka MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. MUDr. M. Borovského, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií a Katedra stomatológie SZU usporiadali dňa 27. júna 2008 slávnostnú stomatologickú konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. v Aule Slovenskej zdravotníckej univerzity. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti osláv 55. výročia inštitucionálneho ialšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. 

Eryzipel (etymologicky "červená koža") je akútna infekčná choroba kože spôsobená najčastejšie beta-hemolytickým streptokokom skupiny A (Streptococcus pyogenes). V minulosti bývala najčastejšie postihnutá tvár, v súčasnosti je to predkolenie. Spomedzi ďalších lokalizácií je to koža ostatných častí končatín (predlaktie, ruka, noha, prsty), zriedka iných častí tela. Predisponujúcim faktorom je porucha imunity, diabetes mellitus, alkoholizmus. Bránou vstupu infekcie býva epitelový defekt po poranení, po chirurgickom výkone (incízia), pri kožných vredoch, pri dermatomykózach, pri kontaktnej dermatitíde, pri poruche odtoku lymfy (mastektómia, chirurgický výkon v oblasti panvy) a pod. Zdrojom infekcie je zvyčajne streptokok samého pacienta z ORL oblasti (1-3).

Časopis Ann Intern Med (149, 2008, s. 43-47) uverejnil 30. júna 2008 prehodnotenie odporúčaní (guidelines) pre skríning asymptomatickej bakteriúrie u dospelých, ktoré urobila US Preventive Services Task Force (USPSTF). Táto organizácia sa zaoberá preventív nou starostlivosťou u chorých, ktorí nemajú zjavné kli nické príznaky alebo prejavy danej choroby. Pred chádzajúce odporúčania pre skríning asymptomatickej bakteriúrie pochádzajú z r. 2004, kedy obsahovali jednoduchú formuláciu - u dospelých sa skríning odporúča u tehotných žien.

SÚHRN

Následkom presunu priemyslu z centra miest, rastu predmestí, zavedenia riadeného financovania a pokrokom zdravotníckej technológie došlo koncom 20. storočia k transformácii mestských nemocníc.