28. júla 2005 zomrel prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., nestor a zakladateľ modernej hematológie a transfúziológie na Slovensku, dlhoročný prednosta a zakladateľ Kliniky a Katedry hematológie a transfúziológie FN, LFUK a SZU. Narodil sa 1. 10. 1917 v Ilave v učiteľskej rodine.

Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne v r. 1936, promoval v r. 1941 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1962 obhájil vedeckú hodnosť CSc., doc. v r. 1963, DrSc. v r. 1974 a prof. v r. 1981. Od r. 1942 pracoval na Internom oddelení Robotníckej sociálnej poisťovne a neskôr na Internej klinike FN v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Ladislava Dérera, ktorý ho od začiatku usmerooval na hematológiu. Už v r. 1943 publikoval svoje poznatky o diagnostickej punkcii lymfatických uzlín, túto metódu zaviedol ako prvý a rovnako ako prvý vo vtedajšom Československu zaviedol diagnostickú punkciu pečene a sleziny a výsledky publikoval v r. 1947. Bol aj pri prvých krokoch zavádzania chemoterapie pri akútnych a chronických myelo- a lymfoproliferatívnych chorobách v Československu (výsledky publikoval v r. 1946).
V r. 1948 sa stal vedúcim prvej transfúznej stanice v Bratislave a v r. 1950 ho Povereníctvo zdravotníctva poverilo vybudovať transfúznu službu na Slovensku. Podieľal sa zároveo na vzniku a budovaní transfúznej služby v celom bývalom Československu, vytvoril koncepciu transfúzneho lekárstva. Podieľal sa na projekcii, výstavbe a štruktúrovaní nových oddelení hematológie a transfuziológie na Slovensku a na formovaní ich siete a hierarchie. Vedúcim pracoviskom, metodickým centrom riadiacim celú sieť, sa stala v r. 1958 na Partizánskej ulici 4 v Bratislave Klinika hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice a Subkatedra hematológie a transfúziológie IIVLF (IVZ, SPAM), terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity, a predstavovala do r. 2003 celoslovenský ústav s bázou zdravotníckou, výučbovou a vedecko-výskumnou. Ako jej prednosta orientoval svoju odbornú, pedagogickú a výskumnú prácu na formovanie nového integrovaného odboru hematológie a transfúziológie. Vychoval desiatky odborníkov s vedeckou a pedagogickou hodnosťou, ako aj ialších vysokoškolských odborníkov, laboratórnych a ošetrovateľských špecialistov.
Napísal vyše 200 odborných a vedeckých publikovaných prác doma a v zahraničí, približne 30 statí do učebníc a ako prvý autor napísal 12 učebníc a kompletnú monografiu o krvi. Z učebníc a monografií sa aj v súčasnosti pripravujú budúci špecialisti. Témami jeho odborného záujmu bol napr. častý výskyt larvovanej sideropénie u darcov krvi, zavedenie nových konzervačných roztokov s nízkym obsahom citrátu a exsangvinačné transfúzie novorodencov. K najvýznamnejším výsledkom jeho vedeckej činnosti patria jeho imunohematologické práce, známe aj vo svetovej literatúre. Obohatil odbor o pôvodné poznatky o podskupinách a variantoch skupinového systému AB0 a Hm. Uverejnil doteraz najväčšiu štúdiu o krvnej skupine A, opísal viaceré prípady skupín Bombay, para-Bombay a Bombay-like. Objavil dominantne dedičnú krvnú skupinu Hm, prejavujúcu sa len 50% množstvom receptorov H na erytrocytoch, čo v prípade skupiny A1 znemožouje plnú realizáciu receptorov A1, teda vznikajú erytrocyty A s neurčiteľnou podskupinou. 
Ialšou oblasťou, kde využil možnosti transfúzneho lekárstva pre klinické potreby, bola transfúzia kostnej drene. Začiatkom 60. rokov (ešte pred érou HLA, kei sa o histokompatibilite nevedelo) vykonal so spolupracovníkmi prvé transfúzie a pokusy transplantáciu drene na Slovensku. V spolupráci s doc. MUDr. K. Hrubiškovou, CSc., vypracovali ešte v 60. rokoch uzavreté metódy sterilnej prípravy Cohnovej frakcie I. neskôr kryoprecipitát a frakcie PPSB, viaka čomu bolo možné zabezpečovať prakticky 3 desaťročia existujúcu špecifickú substitučnú liečbu krvácania pri hemofíliách. Skutočnosť, že sa na Slovensku nezaznamenal ani jeden prípad prenosu AIDS pri podaných asi 2,5 mil. transfúzií (do r. 1995) je zásluhou prof. Hrubiška a jeho spolupracovníkov! Prof. Hrubiško bol čestným členom viacerých lekárskych spoločností: Spoločnosti J. E. Purkyni, Hematologickej spoločnosti a Transfúziologickej spoločnosti českej a slovenskej, maiarskej a poľskej, Nemecko-rakúsko-švajčiarskej spoločnosti transfúzneho lekárstva a imunohematológie, ako aj nositeľom viacerých vyznamenaní, odborných, rezortných, štátnych.


Prof. Mikuláš Hrubiško, M.D., founder of Slovak haematology and tranfusiology


Adriena Sakalová