Nepolypoidné neoplastické lézie (NPNL) kolorekta boli pôvodne detegované takmer výhradne len v Japonsku, dnes je ich výskyt dostatočne dokumentovaný už aj mimo Japonska. Základnou morfologickou charakteristikou NPNL je absencia lúmenovej protrúzie, preto má aj ich endoskopická detekcia určité špecifiká.

Parížska klasifikácia porovnáva výšku lézie s výškou priložených zavretých bioptických klieští. Lézie, ktoré neprotrudujú nad úroveo zavretých bioptických klieští (výška ich protrúzie je menej ako 2,5 mm) sa klasifikujú ako nepolypoidné (schéma 1). Môžu byť mierne vyklenuté, ploché alebo mierne vklesnuté (schéma 2). Ich presnú endoskopickú klasifikáciu uľahčuje chromoendoskopia (použitie farbiva pri endoskopii na zvýraznenie ich morfológie, najčastejšie sa používa roztok indigokar-mínu). Novšie endoskopické technológie ako narrow band imaging, autofluorescencia a endoskopia s vysokým rozlíšením sú v súčasnosti predmetom klinických štúdií, ktoré majú posúdiť ich efektivitu v detekcii NPNL kolorekta. Zlatým štandardom v ich diagnostike zatiaľ ostáva správne vykonané kolonoskopické vyšetrenie, ktorého základom je dostatočne dlhý čas venovaný vizuálnemu hodnoteniu sliznice počas vyťahovania endoskopu. Pozornosť endoskopistu sa musí zamerať nie len na detekciu protrudujúcich polypoidných lézií, ale aj na detekciu diskrétnych slizničných abnormalít ako sú zmena sfarbenia (viac, alebo menej červená sliznica), zmena povrchu (minimálna elevácia, alebo depresia sliznice) a nepravidelnosť siete slizničných kapilár, ktoré môžu znamenať prítomnosť nepolypoidných neoplastických lézií. 
O tom či NPNL predstavujú aj biologicky odlišnú entitu v porovnaní s polypoidnými neopláziami kolorekta sa v súčasnosti veľa diskutuje. Predovšetkým vklesnuté lézie predstavujú skupinu NPNL s vysokým malígnym potenciálom. Dysplastické zmeny ťažkého stupoa a invazívny karcinóm sa zisťujú vo vklesnutých léziách aj malých rozmerov oveľa častejšie ako pri polypoidných léziách porovnateľnej veľkosti. Názory na biologické vlastnosti plochých a mierne vyklenutých lézií sa líšia. 
Vo väčšine prípadov sa NPNL dajú ošetriť endoskopicky. Endoskopická slizničná resekcia je v terapii NPNL bezpečná a efektívna metóda. Jej princíp je založený na injekcii tekutiny do podslizničného priestoru pod léziu, čo spôsobí eleváciu slizničnej lézie a umožní tak jej zachytenie do polypektomickej slučky a jej následnú resekciu (obr. 5 - 8). Je to kuratívna metóda pre nepolypoidné adenómy a tiež včasné kolorektálne karcinómy, ktoré iba minimálne invadujú do submukózy...


Nonpolypoid neoplastic colorectal lesions


BRANISLAV KUNČAK 1, JÁN BENKO 2

(Z 1 Kliniky vnútorného lekárstva II, FNsP Nové Zámky, prednosta MUDr. M. Zima, PhD. a 2 Oddelenia patológie, FNsP Nové Zámky, prednosta MUDr. J. Benko)