Počiatky transfúziologickej problematiky sa viažu k systematickému rozvoju poznatkov vojnovej medicíny v súvislosti s využitím poznatkov po objave krvných skupín a po akceptovaní nátriumcitrátu ako vhodného antikoagulantu pre transfúzne potreby. Na začiatku bola zdokonalená metóda najprv priamej, neskôr nepriamej transfúzie, ktoré sa v 20. rokoch minulého storočia udomácnili najprv v chirurgii.

Na Slovensku to dokumentuje z dnešného pohľadu obdivuhodná publikácia Jána Koazovického, asistenta chirurgickej kliniky prof. Sta-nislava Kostlivého v Bratislave z r. 1925 Niekoľko slov o transfúzii krvnej. Aj zásluhou Kostlivého vyspelej chirurgickej školy sa transfúzia udomácnila už začiatkom 20. rokov 20. storočia. Neboli to však len chirurgovia, ktorí sa zaoberali otázkami transfúzie krvi. V Bratislave to boli aj hematologicky orientovaní internisti na čele s prof. Hynkom, zakladateľom terajšej l. internej kliniky prof. Netouškom a prof. Dérerom. Zatiaľ čo chirurgov zaujímala predovšetkým dostupnosť, operatívnosť a dostatočné množstvo krvi, Netoušek a jeho škola sa zameriavali väčšmi na predpokladaný potenciál jej liečebného využitia vyplývajúci z poznatkov o zložení a funkciách krvi...


60th Anniversary of Foundation of National Transfusion Service


DAGMAR HOLOMÁOOVÁ, ADRIENA SAKALOVÁ

(Z Katedry hematológie a transfúziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta: doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.)