Trestný čin neposkytnutia pomoci (§ 177 a § 178 Trestného zákona) je zaradený do tretieho dielu prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v ktorej sú upravené skutkové podstaty trestných činov ohrozujúcich život a zdravie človeka, pričom jeho podstatou je ochrana života a zdravia človeka, ktorý je v nebezpečenstve smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví.


Trestný čin neposkytnutia pomoci možno spáchať tromi základnými formami:
1. neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, hoci tak možno urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo pre iného
2. neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, hoci je osoba podľa povahy svojho zamestnania povinná takú pomoc poskytnúť 
3. neposkytnutie potrebnej pomoci vodičom, ktorý mal účasť na dopravnej nehode osobe, ktorá pri nej utrpela ujmu na zdraví...


Withholding health care delivery


KAROL TÓTH, JOZEF TÓTH

(Z Katedry medicínskeho práva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedúci: doc. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, mim. profesor)


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia