SÚHRN
V tomto prehľadovom článku sa autori zaoberajú poruchami hemostázy pri nešpecifických črevných zápaloch so zameraním na zvýšené riziko vzniku trombóz v uvedenej skupine chorôb. Vychádzajú z najnovších poznatkov o danej problematike.

Na základe údajov z literatúry možno povedať, že nešpecifické črevné zápaly sa dajú považovať za získaný trombofilný stav so zvýšeným rizikom k vzniku najmä hlbokej venóznej trombózy. Mechanizmy vzniku tohto fenoménu sú rôzne a nie úplne presne prebádané. Dokázali sa zvýšené koncentrácie koagulačných faktorov V, VII, VIII a fibrinogénu, a naopak pokles prirodzených inhibítorov koagulácie. Zistili sa tiež abnormality na úrovni fibinolýzy, zvýšená aktivácia hemokoagulácie, či hyperhomocysteinémia vznikajúca v dôsledku deplécie niektorých vitamínov. V literatúre sa ialej opisuje poškodenie endotelu. Okrem toho sa skúmal vzťah medzi aktivitou zápalu a náchylnosťou k vzniku trombózy, ako aj abnormality v počte a funkcii krvných doštičiek v tejto skupine chorôb. Napokon sa autori venujú aj možnému terapeutickému ovplyvneniu trombofílie u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi, v rámci ktorých sa dajú vyčleniť obzvlášť rizikové skupiny pacientov pre vznik trombóz. 
Kľúčové slová: nešpecifické črevné zápaly - Crohnova choroba - ulcerózna kolitída - trombóza.
SUMMARY
In their review article the authors deal with the haemostasis disorders related to the inflammatory bowel diseases with focus on the increased risk of thrombosis in this group of disorders. The discussed area of problems results from the recent information. Based on the literature data it can be stated that inflammatory bowel diseases may be regarded as acquired thrombophilic state with increased risk of deep venous thrombosis, in particular. The mechanisms of the onset of this phenomenon differ and they are not adequately explored yet. The increased concentrations of clotting factors V, VII, VIII and fibrinogen were demonstrated, whereas the decrease of natural anticoagulants was proved. The abnormalities of fibrinolysis, increased hemocoagulation activation or hyperhomocysteinaemia due to certain vitamin depletion were found. Literature also describes endothelial damage. The relation between the inflammation activity and a tendency to thrombosis were also investigated. Abnormalities in the platelet count and function in this group of diseases were examined, as well. Finally, the authors concentrate on possible therapeutic influencing of thrombophilia in patients with inflammatory bowel diseases, where particular risk groups can be pinpointed.
Key words: Inflammatory bowel diseases, Crohn disease, colitis ulcerosa, thrombosis. 


Haemostasis disorders in inflammatory bowel diseases


PETER CHUDÝ, PETER BÁNOVČIN

(Z Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin, prednosta prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc. a Internej kliniky - gastroenterológia JLF UK a MFN, Martin, prednosta prof. R. Hyrdel, CSc.)


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia