SÚHRN
Syndróm lepivých doštičiek (Sticky platelet syndrome - SPS) prvýkrát opísal v r. 1983 Holliday na 9. medzinárodnej konferencii o náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) a mozgovej cirkulácii v Arizone (5). Ide o vrodený, autozómovo dominantne dedičný trombofilný stav, spojený so zvýšeným výskytom artériovej aj venóznej trombózy.

Pre chorobu je typická zvýšená agregácia trombocytov po nízkych koncentráciách doštičkových induktorov - po adenozíndifosfáte (ADP) a adrenalíne (EPI), zatiaľ čo odpovei na ostatné induktory je fyziologická (7). Podľa Mammena a Bicka je to po rezistencii na aktivovaný proteín C (APC-R) druhý najčastejší vrodený hyperkoagulačný stav a prvý najčastejší spojený s artériovou trombózou s asi 21% výskytom v populácii (5, 8, 11).
Príčina syndrómu lepivých doštičiek zostáva stále nejasná. Zatiaľ sa len predpokladá, že ide o abnormalitu povrchových membránových glykoproteínových receptorov doštičiek, ktorá vedie k ich hyperfunkcii. Liečba tejto choroby kyselinou acetylsalicylovou v nízkych dávkach doštičkovú hyperagregabilnosť u väčšiny pacientov upravuje, čím chráni pacienta proti opakovaným tromboembolickým príhodám a z nich vyplývajúcej morbidite a mortalite. Preto je v klinickej praxi skutočne dôležité na túto chorobu myslieť, správne ju diagnostikovať a adekvátne liečiť.
Kľúčové slová: syndróm lepivých doštičiek - trombofília - trombóza - agregometria - kyselina acetylsalicylová.
SUMMARY
Sticky platelet syndrome (SPS) was described for the first time by Holliday in 1983 at the 9th Conference on stroke and cerebral circulation in Arizona (5). It is hereditary, autosomal dominant thrombophilia associated with an increased incidence of arterial and venous thrombosis as well. Platelet hyperaggregability after stimulation by low concentrations of platelet inducers - after adenosindiphosphate (ADP) and epinephrine (EPI) is typical for this syndrome, whilst platelet response to other inducers is normal (7). According 
Mammen and Bick SPS is the second most common hereditary thrombophilia, after resistance to activated protein C (APC-R) and the most common thrombophilia associated with arterial thrombosis with the incidence of 21% (5, 8, 11).
The cause of sticky platelet syndrome remains still unknown. It is suggested that there is an abnormality of platelet membrane surface glycoprotein receptors leading to their hyperfunction. However the treatment by low dose aspirin normalizes platelet hyperaggregability and prevents patients against recurrent thrombo-embolic episodes and consequent morbidity and mortality. Therefore in the clinical practice there is really important to think of this disorder, to diagnose it properly and to treat it appropriately. 
Key words: sticky platelet syndrome - thrombophilia -thrombosis - aggregometry - aspirin.


Sticky platelet syndrome - its diagnostics and therapy


LENKA BARTOŠOVÁ, MIROSLAVA DOBROTOVÁ, PAVOL HOLLÝ, JELA IVANKOVÁ, JÁN STAŠKO, PETER KUBISZ

(Z Kliniky hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice, prednosta Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)