SÚHRN
Protrombotický/hyperkoagulačný stav pri artériovej hypertenzii prispieva k zvýšeniu rizika poškodenia cieľových orgánov. Môže byť dôsledkom aktivácie systému renín-angiotenzín (RAS), s poruchami funkcie endotelu a trombocytov, koagulácie a fibrinolýzy.

Antihypertenzná liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a blokátormi receptora pre angiotenzín II (ARB) môže mať odlišný vplyv na protrombotický stav pri artériovej hypertenzii. Tieto rozdiely sú spojené s ich špecifickým mechanizmom účinku. Niektoré štúdie poukázali na priaznivý účinok inhibítorov ACE aj ARB na protrombotický stav, čo sa môže podieľať na ochrane kardiovaskulárnych funkcií. Dostupné údaje o účinku inhibítorov ACE a ARB na hemostázu poskytujú prídavné vysvetlenie účinnosti liečiv ovplyvoujúcich RAS v prevencii kardiovaskulárnych príhod, ktorá je známa z mnohých randomizovaných klinických štúdií.
Kľúčové slová: endotel - trombocyty - koagulácia - fibrinolýza -artériová hypertenzia.
SUMMARY
The prothrombotic/hypercoagulable state in arterial hypertension contributes to the increased risk of target organ damage. It can be induced by the activated renin-angiotensin system (RAS), with abnormalities in endothelial and platelet function, coagulation and fibrinolysis. The impact of antihypertensive therapy by angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors and angiotensin II receptor blockers (ARBs) on the prothrombotic state in arterial hypertension may be different. These differences are associated with a specific mechanism of their action. Some studies demonstrate a beneficial effect of both ACE inhibitors and ARBs on prothrombotic state, supporting the preservation of cardiovascular function. Available data about the effect of ACE inhibitors and ARBs on hemostasis offer an additional explanation for the efficacy of the RAS targeting agents in the prevention of cardiovascular events, which is known from many randomized clinical studies.
Key words: endothelium, platelet, coagulation, fibrinolysis, hypertension


System renin-angiotensin and haemostasis


ANNA REMKOVÁ

(Z Nemocnice Ministerstva obrany SR, a.s., Bratislava, generálny riaditeľ MUDr. Branislav Delej, CSc.)