SÚHRN
Východisko: Deficit enzýmu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD), ktorý zabezpečuje oxygenačnú stabilitu hemoglobínu je najčastejšou vrodenou enzymopatiou prenášanou asi 400 miliónmi nosičov. V súčasnosti sa molekulovou genetikou dokazujú početné mutanty nielen v regiónoch s endemickým výskytom ale aj v európskych krajinách. Cieľom práce je informácia o možnostiach genetickej diagnostiky a vlastných klinických pozorovaniach.


Súbor: V súbore 420 rodín, dispenzarizovaných pre výskyt vrodenej hemolytickej anémie, sme zistili deficit G6PD v 25 rodinách (6,25 %). V spolupráci so zahraničnými pracoviskami sme v týchto rodinách sledovali biochemické charakteristiky, molekulovo-genetické variácie a ich fenotypovú expresiu.
Metódy: Pre biochemické sledovanie enzýmových vlastností sme použili testy pre kvantitatívny dôkaz aktivity G6PD (Vmax), elektroforézu purifikovaného enzýmu z leukocytov resp. z hemolyzátu erytrocytov pre dôkaz genotypu a kinetické vyšetrenia inhibičných resp. aktivačných vlastností enzýmu (Michaelisová konštanta - Km) na vlastný substrát, na iné energetické substráty (NADP, 2,3DPG, ATP). Metódy PCR sa použili pre analýzy známych mutantov a sekvenčná DNA analýza pre identifikáciu a dôkaz polymorfizmu neznámych mutantov. 
Výsledky: V pozorovanom súbore 25 probandov vo veku 7 - 67 rokov sa vyskytovala vrodená nesférocytová hemolytická anémia s poklesom Hb < 90 g/l u 5 (20 %) s poklesom enzýmovej aktivity na < 10 µmol/ml. U 20-tich boli hodnoty Hb ł 90 g/l s enzýmovou aktivitou 30 - 70 µmol/(N ł 100). Klinické sledovanie, kinetické charakteristiky ako aj molekulové genetické nálezy javili značnú heterogenitu. U všetkých sa zistil genotyp B+. Veľmi zriedkavý variant Beverly Hill/Worcester Genova (dosiaľ publikovaných 8 prípadov) sme dokázali u jedného chorého (R.M., 1974) s vrodenou nesférocytovou hemolytickou anémiou, ktorú komplikovali intermitentné život ohrozujúce hemolytické krízy (Hb < 40 g/l) pri febrilných infekciách liečených antipyretikami a biseptolom. DNA analýzou sa zistila mutácia nukleotidu G ® A v pozícii 1160, ktorá vedie ku substitúcii aminokyseliny v pozícii R 387 H (Arg-His). Po splenektómii a úprave životosprávy je 10 rokov v klinickej remisii.
Záver: Narastajúca migrácia obyvateľstva zvyšuje riziko výskytu deficitu G6PD a jej variantov aj v našom štáte. 
Kľúčové slová: Varianty deficitu G6PD - Beverly Hill/Worcester Genova variant v SR - vrodená nesférocytová hemolytická anémia.
SUMMARY
Introduction: Deficiency in glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is the most common enzymopathy (400 million holders), and from 400 clinical variants more than 125 different mutants have been identified by molecular genetic methods. The aim of the study is information about clinical, biochemical and genetic heterogeneity of G6PD.
Patients: From the group of 420 patients with incidence of congenital haemolytic anaemia we found G6PD deficiency as the cause of chronic haemolytic anaemia in 25 patients (6,25%). In 20 patients was the degree of the enzyme activity between 35 - 70 µmol/ml (class III - IV. according WHO classification). Phenotypic heterogeneity (Hb > 90 g/l in 14 patients, in 7 patients chronic haemolytic anaemia with Hb < 90 g/ l, in 4 cases only hyperbilirubinemia). 
Methods: Except from routine methods we used screenings tests for differential diagnosis between hemoglobinopathies and enzymopathies (hemoglobin electrophoresis, fetal hemoglobin, methemoglobin, haptoglobin, autohemolysis, osmotic resistance), tests for evaluation of G6PD, PK, 2,3 DPG activity and analysis of kinetic properties of purified enzyme (Michaelis constant for G6P, NADP, inhibition constant for NADP, ATP, 2,3-DPG, thermostability at 46° C and pH optimum curve and red blood cells survival with 51Cr T 1/2 (days). PCR methods we used for investigation of known mutants and DNA sequence analysis for new variants.
Results: In our group of 24 cases with phenotypic heterogeneity we found genotyp B+, without other molecular genetic abnormalities. But in one case (R.M., 1974) with congenital haemolytic anaemia and absence of G6PD activity (class I) severe haemolytic crises complicate clinical state between 10-18 years of life. As the cause of acute haemolysis were febrile infections and drug intake (sulphonamides, antipyretic drugs). DNA sequence analysis of pat. R.M, shows a very rare mutant Beverly Hills/Worcester Genova (only 8 cases published) with mutation at nucleotide 1160 G ® A which cause an R 387 H amino acid substitution (Arg-His). After splenectomy and prevention of drugs abuses the patient is 10 years in remission.
Conclusion: In contemporary situation with an increase of international people migration it is necessary complete differential diagnosis and molecular genetic analysis all cases with congenital nonspherocytic anaemia. 
Key words: glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, variant Beverly Hills/Worcester Genova in Slovak Republik, congenital nonspherocytic haemolytic anaemia. 


Variants of glucose-6-phosphate dehydrogenase in Slovak republic molecular genetic polymorphism and clinical heterogeneity


ADRIENA SAKALOVÁ 1, KAREL INDRÁK 2, TOMÁŠ LIPŠIC 3, JÁN Škultéty 4, PETER Labaš 5

(Z Katedry hematológie a transfuziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta doc. MUDr. M. Hrubiško, CSc., z Onkohematologickej kliniky FNPU v Olomouci, prednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc, z Kliniky laboratórnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, prednosta: doc. MUDr. T. Lipšic, CSc., z 2. Chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave, prednosta doc. MUDr. J. Škultéty, CSc., z 1. Chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave, prednosta prof. MUDr. P. Labaš, CSc.)


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia