SÚHRN
Východisko: Individuálna prognóza pacientov s B-chronickou lymfocytovou leukémiou (B-CLL) je veľmi variabilná. Systémy klinickej štádiovosti podľa Raia a Bineta nie sú schopné identifikovať pacientov diagnostikovaných vo včasnom štádiu, ale s nepriaznivou prognózou. Pre správne rozhodnutie, kedy a akým spôsobom začať liečbu, je potrebné poznať rizikové faktory. 


Súbor a metódy: Súbor tvorí 73 pacientov, z toho 42 mužov a 31 žien, ktorým bola stanovená diagnóza B-chronickej lymfocytovej leukémie (B-CLL). Vek pa-cientov v čase diagnózy bol 37 - 89 rokov. V sledovanom období, v čase od 1.8.2001 do 31.12.2006, bolo v súbore 14 úmrtí, z toho 8 chorých zomrelo na B-CLL. Robila sa analýza klasických prognostických faktorov: vek, pohlavie, klinické štádium, počet leukocytov v periférnej krvi, absolútny počet lymfocytov, zdvojovací čas lymfocytov, laktátdehydrogenáza, b2-mikroglobulín, tymidínkináza, histológia kostnej drene, imunoglobulín G a gamaglobulín, ako aj nových prognostických faktorov: CD38+, chromozómové a molekulové vyšetrenia, analýza korelácie medzi klasickými a novými prognostickými faktormi, analýza prežívania pacientov s B-CLL vo vzťahu k jednotlivým prognostickým faktorom, času do začiatku prvej liečby v korelácii so sledovanými prognostickými faktormi a liečebnej odpovede vo vzťahu k prognostickým faktorom. 
Výsledky: Klinické štádium podľa Raia a zdvojovací čas leukocytov vykazujú štatistickú významnosť na dobu prežívania a del17p13 je na hranici štatistickej významnosti. Analýza dokazuje vysoký vplyv prognostických faktorov na čas do začiatku prvej liečby. Pacienti vo vysokom štádiu choroby podľa Raia s vysokými hodnotami leukocytov, vysokými absolútnymi hodnotami lymfocytov, LDH, b2M, TK, CD38+ a s prítomnosťou B-symptómov vykazujú kratší čas do začiatku liečby. Kratší čas do začiatku liečby vykazujú aj pacienti s pozitívnymi zmenami na chromozómoch cep12 a del11q22. Vplyv zmien na chromozóme del17p13 je nad hranicou štatistickej významnosti. 
Záver: Nepozoroval sa vplyv klonálnosti na čas do začiatku liečby. Existuje silná korelácia medzi liečebnou odpoveďou a prítomnosťou infekčných komplikácií.
Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia - prognostické faktory.SUMMARY
Background: The individual prognosis for patients with B-chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) has a very variable natural history. Clinical staging systems according to Rai and Binnet are unable to identify patients with unfavourable prognosis at an early stage of the disease. To take the right decision on when to initiate the treatment and which regimen to choose it is necessary to identify additional risk factors.
Population and methods: 73 patients were analyzed (42 men and 31 women) with the diagnosis of B-chronic lymphocytic leukaemia. The age at the time of diagnosis varied from 37 to 89 years. Mean age for men was 60,7 years and for women 67,4 years. In the follow up period from 01.08.2001 to 31.12.2006 14 patients died, among them 8 deaths were linked to B-CLL. Data from patient records at the haematology department of FN Nitra were used. The data were collected in a database and statistically analyzed.
Results: 1. "Classic" prognostic factors like age, gender, clinical stage, leukocyte count in peripheral blood, absolute leukocyte count, leukocyte doubling time, lactate dehydrogenase, b2-microglobuline, tymidine kinase, histology of bone marrow, immunoglobulin G and gamaglobulin were analyzed. 
2. Clinical parameters of the study population were analyzed.
3. A possible correlation between old and new prognostic factors was analyzed.
4. A relation between overall survival of patients with chronic lymphocytic leukaemia and prognostic factors was analysed.
5. A correlation between time to start of treatment and followed prognostic factors was analyzed.
6. A link between prognostic factors and treatment response was analyzed.
Conclusions: Clinical stage according to Rai and leukocyte doubling time are showing statistically significant correlation with survival time, whereas impact of del(17p13) is showing trend to statistical significance. The analysis is showing very high correlation of prognostic factors with time of first treatment initiation. Patients at a high disease stage according to Rai, high leukocyte level, high lymphocyte absolute counts, LDH, b2M, TK, CD38+ and with B-symptoms are having shorter time to treatment initiation. Shorter time to treatment initiation was also found in patients with changes in chromosome cep12 and with del(11q22). The impact of del(17p13) was not statistically significant. The impact of clonality on time to treatment initiation was also not found. There is a strong correlation between treatment response and infectious complications.
Key words: Chronic lymphocytic leukaemia - prognostic factors


The analyse of prognostic factors in patients with B-chronic lymphocytic leukaemia


Hilda Šajgalíková 1, Denisa ILENČÍKOVÁ 2, Lukáš PLANK 3

(Z 1 Hematologickej ambulancie FN Nitra, 2 Oddelenia lekárskej genetiky Národného onkologického ústavu v Bratislave, primár MUDr. D. Ilenčíková, 3 Ústavu patológie JLF UK a MFN Martin, prednosta MUDr. L. Plank)


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia