Súhrn
Východisko: Carvedilol je moderné kardiovaskulárne liečivo s multifaktorovým terapeutickým potenciálom. Nakoľko literárne údaje neposkytujú dostatok informácií o účinku carvedilolu na krvné elementy, v tejto práci sme sledovali pôsobenie carvedilolu in vitro na agregáciu ľudských krvných doštičiek a oxidačné vzplanutie neutrofilov.


Metódy: Krvné doštičky a neutrofily sme izolovali diferenciálnou centrifugáciou krvi zdravých dobrovoľníkov. Aktivitu doštičiek sme hodnotili na základe merania agregácie (turbidimetricky) a tvorby tromboxánu B2 (rádioimunologicky). Tvorbu reaktívnych metabolitov kyslíka v neutrofiloch sme sledovali jednak chemiluminiscenčnou metódou a jednak stanovením uvoľnenia myeloperoxidázy a tvorby superoxidu (spektrofotometricky).
Výsledky: Carvedilol v koncentračnej závislosti potláčal oxidačné vzplanutie ľudských krvných fagocytov a izolovaných neutrofilov stimulovaných cez receptory, ako aj stimulmi obchádzajúcimi membránové receptory. Prítomnosť krvných doštičiek znížila chemiluminiscenciu neutrofilov len po stimule uvoľoujúcom sérotonín z doštičiek. Carvedilol významnejšie potlačil uvoľnenie myeloperoxidázy než tvorbu superoxidu v aktivovaných neutrofiloch. V porovnaní s propranololom, carvedilol výraznejšie inhiboval agregáciu krvných doštičiek; tento účinok bol koncentračne závislý a bol sprevádzaný inhibíciou tvorby tromboxánu.
Záver: Carvedilol významne ovplyvouje funkciu krvných doštičiek a neutrofilných leukocytov in vitro. Znižuje ich základné funkcie - oxidačné vzplanutie neutrofilov a agregabilnosť krvných doštičiek. Potlačenie tvorby voľných kyslíkových radikálov v neutrofiloch a pokles aktivity doštičiek môže zásadným spôsobom ovplyvniť ischemicko-reperfúzne poškodenie tkanív a znížiť riziko tromboembolických kompikácií pri srdcovocievnych chorobách.
Kľúčové slová: carvedilol - neutrofilné leukocyty - chemiluminiscencia - krvné doštičky.
Summary
Background: Carvedilol represents a modern cardiovascular drug with multifactorial therapeutic potential. Owing to the fact that the literary data on the effect of carvedilol on blood elements are insufficient and rare, in this study impact of carvedilol on human platelet aggregation and oxidative burst of neutrophils was investigated under in vitro conditions.
Methods: Blood platelets and neutrophils were isolated by differential centrifugation of blood from healthy volunteers. Platelet activity was assessed by measurement of aggregation (turbidimetrically) and thromboxane B2 generation (radioimmuno-assay). Formation of reactive oxygen metabolites in neutrophils was estimated by chemiluminescence as well as by determination of myeloperoxidase liberation and superoxide generation (spectrophotometrically).
Results: In concentration dependence carvedilol suppressed the activation of human blood phagocytes and isolated neutrophils stimulated through receptors as well as the stimuli that bypass the mebrane receptors through alternative ways.The presence of blood platelets reduced chemiluminescence of neutrophils only after stimulus releasing serotonin from blood platelets. Carvedilol significantly inhibited rather the release of myeloperoxidase than the superoxide production in the activated neutrophils. Comparing to propranolol, carvedilol-mediated inhibition of platelet aggregation was found to be more pronounced; the effect was dose-dependent and was accompanied by the suppressed formation of thromboxane B2.
Conclusions: Under in vitro conditions, carvedilol significantly affected functions of blood platelets and neutrophils. It reduced their basic functions - oxidative burst of neutrophils and blood platelet aggregability. Suppressed formation of reactive oxygen metabolites and decreased activity of blood platelets could lower ischaemia-reperfusion damage of tissues and diminish the risk of thromboembolic complications in cardiovascular diseases.
Key words: carvedilol - neutrophil leukocytes - chemiluminescence - blood platelets.


Pharmacological-haematological characteristics of carvedilol: cellular and molecular aspects of modulation of activated human blood platelets and neutrophils


RADO NOSÁL 1, KATARÍNA DRÁBIKOVÁ 1, VIERA JANČINOVÁ 1, TATIANA MAČIČKOVÁ 1, JANA PEČIVOVÁ 1, MARGITA PETRÍKOVÁ 1, VIERA FABRYOVÁ 2

(Z 1 Ústavu experimentálnej farmakológie SAV Bratislava, prof. MUDr. R. Nosáľ, DrSc., riaditeľ a 2 Nemocnice Ministerstva obrany SR, Bratislava, MUDr. B. Delej, PhD., generálny riaditeľ)