SÚHRN
Východisko: Cieľom práce je zhodnotiť výsledky liečby v súbore detských pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) za obdobie 7 rokov, porovnať ich s výsledkami medzinárodných pracovných skupín a zhodnotiť možnosti aplikácie nových vedeckých poznatkov u našich pacientov. 


Súbor a metódy: V období od 1.1.2000 do 31.12.2006 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných 59 nových prípadov akútnej myeloblastovej leukémie (AML). V retrospektívnej štúdii sme hodnotili incidenciu AML, zastúpenie jednotlivých podtypov podľa FAB morfológie, výskyt cytogenetických a molekulovo-genetických markerov. Analyzovali sme dosiahnutie kompletnej remisie (KR), výskyt a typ relapsov, úmrtí a ich príčiny. 
Výsledky: Pravdepodobnosť celkového prežívania (OS) v celom súbore je 50 % a event free survival (EFS) je 43 percent. Celkové prežívanie pacientov zaradených do štandardného rizika je 62 %, EFS 54 %; pre skupinu pacientov s vysokým rizikom je OS 48 % a EFS 42 percent. K 31.12.2007 žije v 1. kompletnej remisii 27 pacientov (45 %), v 2. KR sú 4 pacienti (6,7 %), zomrelo 27 (45 %) pacientov a jeden je v progresii. Relaps vznikol v 18 prípadoch (30 %). Príčiny úmrtí sú: u 13 pacientov (47,4 %) infekcia, u 9 (33,3 %) progresia, u 3 (11 %) krvácanie v indukcii, jeden (3,7 %) zomrel na akútnu chorobu štepu proti hostiteľovi (GVHD) a 1 (3,7 %) po transplantácii periférnych kmeoových buniek (PBSC). 
Záver: Výsledky v našom súbore sú porovnateľné s výsledkami medzinárodných pracovných skupín, kde je celkové prežívanie 40 - 60 %. Ialšie zlepšovanie starostlivosti o detských pacientov s AML je možné skvalitnením podpornej liečby, etablovaním vyšetrovania nových genetických markerov a zapojením sa do medzinárodnej štúdie so zaradením novších liečebných postupov. 
Kľúčové slová: detská akútna myeloblastová leukémia.
ABSTRACT
Background: To evaluate the results of treatment in Slovak children with acute myeloid leukaemia in 7 years period and to compare these results with progressive international groups; considering of possible implication of the new strategies in our patients. 
Patients and methods: In retrospective study, we analyzed incidence, morphology, early deaths, relapses, overall (OS) and event free survival (EFS) in 59 children treated in period between 1.1.2000 - 31.12.2006 in three Slovak centres. 
Results: OS: 0.50 and EFS: 0.43. Patients in high risk group achieved OS 48% ad EFS 42%, in standard risk group OS is 62%, EFS 54%. Evaluation on 31.12.2007: CCR (continual complete remission) 27 patients (45%), 2nd CR 4 (6.7%). Relapse occurred in 18 patients (30%), deaths in 27 (45%), progression was in 1 patient (1.6%). Patterns of deaths: 11 (40%) due to infections, 9 (33.3%) in progression, 3 (11%) bleeding in induction, 2 (7.4%) due to infection in induction, 1 (3.7%) acute graft vs. host disease (GVHD), 1 (3.7%) after stem cell transplantation (SCT).
Conclusions: The results of our patients are comparable with the international groups (40-60%). To improve further outcome of our children with AML adequate supportive treatment of complications, the implication of advanced approaches and joining the internatinal study are needed.
Key words: pediatric acute myeloid leukaemia.


Pediatric acute myeloid leukemia in Slovak republic


ALEXANDRA KOLENOVÁ 1, EMÍLIA KAISEROVÁ 1, DANIELA SEJNOVÁ 1, EVA BUBANSKÁ 2, IRINA ORAVKINOVÁ 3, JÚLIA HORÁKOVÁ 4, SABÍNA ŠUFLIARSKA 4

(Z 1 Detskej onkologickej kliniky LFUK a DFNsP, Bratislava, prednosta doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc., 2 Kliniky detskej onkológie a hematológie, DFN, Banská Bystrica, prednosta doc. MUDr. E. Bubanská, PhD., 3 Oddelenia detskej hematológie a onkológie, DFN, Košice, vedúca MUDr. I. Oravkinová, PhD. a 4 Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky LF UK a DFNsP, Bratislava, vedúci MUDr. J. Horáková, PhD.)