SÚHRN
Východisko: Polycytemia vera (PV) je myeloproliferatívne ochorenie (MPO), charakterizované autonómnym rastom červenej krvnej zložky bez závislosti od erytropoetínu (EPO). Prejavuje sa v krvnom obraze zvýšenými hodnotami erytrocytov, hemoglobínu i hematokritu.

Stavy s polyglobúliou však sprevádzajú i niektoré ialšie ochorenia spojené s hypoxiou (kardiálna či pľúcna insuficiencia), prípadne sú dané konštitučne. Preto je v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné odlíšiť PV od sekundárnych polyglobúlií ako i od iných foriem myeloproliferatívneho ochorenia (MPO). K moderným vyšetreniam patrí stanovenie endogénnych erytroidných kolónií (EEK) kultiváciou krvotvorných buniek (KB) z kostnej drene i z cirkulujúcej krvi. V kultivačnom médiu bez EPO nemôžu rásť u zdravého jedinca erytroidné ani iné kolónie KB s prítomnosťou červenej zložky. 
Pacienti a metódy: Vyšetrili sme vzorky kostnej drene a/alebo periférnej krvi od 91 pacientov, 56 mužov a 35 žien. Priemerný vek bol 51,5 rokov (8 - 81, medián 54 rokov) s priemernou hodnotou hemoglobínu pri vstupnom vyšetrení 171,5 g/l. Endogénne erytroidné kolónie sme stanovovali na základe rastu KB v štandardnom médiu bez EPO (Stem Cell Technologies). Na 11. - 13. deo sme odčítali rast kolónií, nález hemoglobinizovaných klastrov alebo kolónií (EEK) sme pokladali za potvrdenie diagnózy polycytemia vera.
Výsledky: V 50 prípadoch sme získali dôkaz autonómneho rastu EEK, pričom diagnóza PV bola histologicky potvrdená v 37 zo 42 vyšetrených prípadov a klinicky potvrdená v 47 prípadoch, v 3 prípadoch išlo o esenciálnu trombocytémiu (potvrdenú aj histologicky). Z 29 pacientov vyšetrovaných na JAK2 mutáciu sa táto potvrdila u dvadsiatích siedmich. V 41 negatívnych prípadoch bola PV histologicky vylúčená v 19 prípadoch z 21 vyšetrených; JAK2 mutácia bola dokázaná len v 2 prípadoch a klinický priebeh zodpovedal PV len v 3 prípadoch.
Záver: Stanovenie EEK kultiváciou krvotvorných buniek in vitro výrazne pomáha pri diagnostike polycytemia vera. Koreláciu pozitívneho kultivačného nálezu s klinickým obrazom sme zaznamenali v 94,0 %, negatívny výsledok vylúčil diagnózu PV s 92,7% pravdepodobnosťou.
Kľúčové slová: polycytemia vera - myeloproliferatívne ochorenia - sekundárna polyglobúlia - tkanivové kultúry - kolónie krvotvorných buniek - endogénne erytroidné kolónie.
SUMMARY
Background: Polycythemia vera (PV) is a myeloproliferative disorder (MPD), characterized by autonomous growth of red cell progenitors independent on erythropoietin (EPO) presence. It is characterized by higher values of erythrocytes, hemoglobin and hematocrit. There are also other diseases, characterized by hypoxia (pulmonary and cardiac diseases), with higher values of red blood cells, or these values can be caused constitutionally. It is therefore crucial to distinguish primary and secondary polycythemia. Examination of independent growth of endogenous erythroid colonies (EEC) in vitro belongs to modern methods in the differential diagnosis of PV. In culture media without EPO no growth of red cell progenitors can be observed in healthy individuals.
Patients and methods: We examined samples of bone marrow and/or peripheral blood from 91 patients, 56 males and 35 females. The median age at diagnosis for the patients entered into our study was 51.5 years, (range 8 to 81, median 54 years). The average hemoglobine value was 171.5 g/l. EEC were tested by in vitro growth of progenitor cells in standard media without EPO (StemCell Technologies). The growth of colonies and clusters has been counted on the day 11-13. Growth of EEC or hemoglobinized clusters was considered as confirmation of the diagnosis of PV. 
Results: In 50 cases we found an autonomous growth of EEC, diagnosis of PV has been confirmed by histology in 37 out of 42 examined cases and by clinical course in 47 patients, in 3 cases diagnosis of essential thrombocythemia has been established (and confirmed histologically). From 29 cases examined for the mutation of JAK2 it has been confirmed in 27. From the 41 negative cases the diagnosis of PV has been excluded by histology in 19 out of 21 examined; JAK2 mutation has been found only in 2 cases and the clinical course corresponds to PV only in 3 cases.
Conclusions: Examination of EEC by cultivation in vitro can help in the diagnosis of PV. Correlation of positive cultivation with clinical course has been found in 94.0 % of cases, negative cultivation excluded the diagnosis of PV with the probability of 92.7 %.
Key words: polycythemia vera, myeloproliferative disorders, secondary polycythemia, cell-tissue cultures, colonies of hemopoetic cells, endogenous erythroid colonies


Importance of estimation of endogenous erythroid colonies growth in polycythemia vera


MIKULÁŠ HRUBIŠKO 1), HANA PRIBULOVÁ 2), KATARÍNA MASÁROVÁ 2), ZDENA ŠTEFÁNIKOVÁ 2), MARCELA SKRAKOVÁ 2), OĽGA JÁNOŠOVÁ 2), MIROSLAV ŠIMEK 3), ALEXANDER VARGA 4), NORA JAJCAIOVÁ- ZEDNÍČKOVÁ 5), MARTIN MISTRÍK 2)

(Z 1) Katedry hematológie a transfúziológie FZŠŠ SZU, vedúci doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., 2) Kliniky hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a FNsP sv. Cyrila & Metoda Petržalka, prednosta doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., 3) Hematologického oddelenia FN Nitra, primár MUDr. Miroslav Šimek, PhD., 4) Ústavu hematológie a laboratórnej medicíny FNsP Nové Zámky, prednosta MUDr. Alexander Varga, 5)Pracoviska hematológie a transfúziológie Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP, Bratislava, vedúca lekárka MUDr. Zuzana Laluhová-Striežencová)