Zdravotný stav slovenského obyvateľstva svojou úrovoou stále zaostáva za úrovoou zdravotného stavu obyvateľstva západoeurópskych krajín, o čom svedčia aj sledované indikátory zdravia obyvateľstva.

Analýza demografického trendu, ukazujúca nielen starnutie obyvateľstva, ale i pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku na jedného dôchodcu zo 6 v súčasnej dobe na 2 v roku 2050, vedie k reálnej obave, že v polovici 21. storočia nebude dosť finančných prostriedkov na úhradu zdravotnej starostlivosti. Túto očakávanú ekonomickú krízu zdravotníctva môže riešiť v prvom rade zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, a to najmä novými cestami v uplatoovaní prevencie. K najvýznamnejším mechanizmom prevencie patria výchova k zdraviu a podpora zdravia. V súčasnej dobe ani jedna z týchto súčastí prevencie nezohráva u nás úlohu, adekvátnu svojmu významu.
Výchova k zdraviu je špeciálny odbor lekárskych vied a zdravotníctva, ktorého cieľom je utvárať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov a rozvíjať konanie, zameranie na zachovanie zdravia jednotlivcov i populačných skupín spoločnosti. Hlavným cieľom odboru je upevoovať, ochraoovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.
Podpora zdravia je celospoločenský multidisciplinárny proces, zahrnujúci súbor programov, ktorých cieľom je prevencia porúch zdravia obyvateľstva. Pôsobí v rovine individuálnej a spoločenskej. V individuálnej rovine pôsobí na občana, aby na základe odborných informácií, ktoré získava v rámci výchovy k zdraviu, prevzal zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne sa o zachovanie svojho zdravia staral. V spoločenskej rovine ide o súbor legislatívnych opatrení a celospoločenských ako i komunitných programov, slúžiacich k uchovaniu alebo zlepšeniu zdravia.
V praktickej realizácii výchovy k zdraviu obyvateľstva sa dnes vyskytuje veľa problémov a nedostatkov. V oblasti výchovy k zdraviu dnes pôsobia alebo by mali pôsobiť všetci lekári a zdravotnícki pracovníci. Inštitucionálne zabezpečenie odboru spočíva na Úradoch verejného zdravotníctva (ÚVZ). V skutočnosti najväčšiu úlohu pri šírení zdravotno-výchovných poznatkov dnes zohrávajú médiá. Pritom pomerne málo pracovníkov médií má aspoo základné vzdelanie v zdravotníckej problematike. V mediálnej oblasti sa dôraz väčšinou kladie na negatívne javy v zdravotníctve, čo narušuje vzťah medzi občanom a zdravotníkom. Rozšírenie internetu poskytlo občanom možnosť získavania informácií, z ktorých nie všetky sú relevantné.
Počet pracovníkov v oblasti výchovy k zdraviu v rámci ÚVZ je menej ako 100, vrátane Poradní zdravia. V odbore pracuje málo lekárov. Postavenie odboru v rámci verejného zdravotníctva je skôr submisívne, dominujúce postavenie v úrade má štátny zdravotný dozor. Chýba centrálna inštitúcia, akou bol v minulosti Ústav zdravotnej výchovy, možnosti ovplyvnenia verejnosti zdravotníckymi profesionálmi sa znížili. Do výchovy k zdraviu prichádza málo peoazí. Financovanie pokrýva mzdy, ale nepokrýva programy.
V zdravotníckych zariadeniach sa z rôznych príčin zanedbáva alebo obmedzuje "terapeutický rozhovor". Nedostatočné poskytnutie informácií pacientom vedie k nižšej compliance. Nižšia compliance zhoršuje terapeutický efekt. Praktickí lekári už takmer neorganizujú verejné prednášky so zdravotno-výchovným obsahom. Je nedostatok tlačených zdravotno-výchovných materiálov pre občanov. Občan ťažko rozlišuje medzi firemnou reklamou a pravdivou a relevantnou informáciou. 
Niektoré aktivity aj napriek spomínaným nedostatkom pozitívne ovplyvoujú súčasnú situáciu. Fakulta verejného zdravotníctva SZU participovala na príprave projektu pravidelných TV seriálov o zdraví, ktorých periodickosť bude raz týždenne, 25 minút na STV 2. Slovenská zdravotnícka univerzita a Úrad verejného zdravotníctva SR sa stali odbornými garantmi. V roku 2005 začal vychádzať zdravotno-osvetový časopis Bedeker zdravia. Časopis má v súčasnosti náklad 75 000 ks, je dvojmesačník, vychádza na 116 stranách, je bezplatný. Slovenská zdravotnícka univerzita a Úrad verejného zdravotníctva SR sa stali odbornými garantmi časopisu. V roku 2006 sa začali na SZU realizovať tlačové besedy k významným Svetovým doom, podľa odporúčaní SZO, ako aj na ialšie aktuálne témy, vyplývajúce z činnosti SZU.
Fakulta verejného zdravotníctva SZU začala realizovať projekt výchovy a vzdelávania novinárov vo verejnom zdravotníctve formou výučby študentov žurnalistiky FiF UK, ako povinného výberového predmetu v letnom semestri v šk. roku 2007/2008. Na tento predmet sa prihlásilo 56 študentov žurnalistiky. Fakulta verejného zdravotníctva bola požiadaná o zopakovanie aj v nasledujúcom školskom roku, lebo o predmet je enormný záujem. Pripravuje sa otvorenie internetového portálu so zdravotno-výchovným obsahom.
Veľmi závažná oblasť prevencie, ktorú predstavuje podpora zdravia, je zatiaľ u nás chápaná - v protiklade so zahraničím - sploštene a sústreiuje sa na individuálnu rovinu, miesto na celospoločenské aktivity, ktoré sú rozhodujúce pre celkový výsledok. K programom s pomerne dobrým efektom patrí Realizácia projektov Národného programu podpory zdravia, Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy a ostatných aktuálnych programov a plánov týkajúcich sa odboru podpory zdravia. Nedostatkom je malé zapojenie v oblasti samosprávy a teda chýbanie komunitných programov. Práve zahraničné skúsenosti poukazujú na význam a efektivitu komunitných programov podpory zdravia.
Záverom sa dá konštatovať, že klasická predstava o realizácii výchovy k zdraviu je minulosťou. Jedným z významných dôsledkov toho je pokles compliance pacienta. Súčasnou najúčinnejšou formou výchovy k zdraviu je mediálna forma, jej nedostatkom je ale malá odborná pripravenosť žurnalistov. Nie je možné deklarovať kľúčový význam podpory zdravia a nevidieť ako jej predpoklad výchovu k zdraviu. Napokon výchova k zdraviu je podhodnotená a podfinancovaná. Chýbajú finančné prostriedky na rozsiahlejšiu podporu zdravia prostredníctvom komunitných programov.
Východiskom v tejto situácii je navašenie finančných prostriedkov, prichádzajúcich do odboru výchovy k zdraviu a do komunitných programov podpory zdravia. Ialej rozvíjať výchovu k zdraviu v zdravotníckych zariadeniach, teda v oblasti sekundárnej a terciárnej prevencie. Zvýšiť odbornú úroveo výchovy k zdraviu v médiách a rozvíjať moderné formy výchovy k zdraviu a podpory zdravia. Výchova k zdraviu a podpora zdravia sú navzájom funkčne prepojené a spolu tvoria jeden zo základných stapov fungujúcej prevencie.


Health education and health support - actual view