Vážení čitatelia, s potešením Vám predkladáme letné dvojčíslo Lekárskeho obzoru, ktorým hematológovia a transfúziológovia prispievajú k oslavám 55. výročia založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a 60. výročia založenia Národnej transfúznej služby (NTS). Spomíname si v oom na zakladateľov nášho odboru a na jeho vývoj až do dnes. Do čísla prispeli popredné osobnosti slovenskej hematológie a transfúziológie, ale aj mladí lekári. Sú v oom články z praxe, ale aj z vedecko-výskumnej oblasti, z jednotlivých odborov našej špecializácie, práce z rôznych bratislavských a mimobratislavských pracovísk.


V minulých rokoch došlo v odbore k zásadným zmenám. Odčlenila sa transfúziológia s darcovstvom a spracovaním krvi, ktorú zastrešila Národná transfúzna služba. Tento projekt vypracovala v minulosti MUDr. E. Fehervízyová, PhD., neskôr v oom pokračovala bývala riaditeľka NTS MUDr. D. Holomáoová, PhD. Proces odčlenenia však ešte nie je ukončený, v niektorých krajoch pretrvávajú pôvodné hematologicko-transfúzne pracoviská. Laboratórna hematológia prekonala tiež veľké zmeny. Po vzniku projektu a špecializácie laboratórnej medicíny sa hematologické laboratóriá stali súčasťou veľkých laboratórnych komplexov. Klinická hematológia sa vykonáva zväčša v hematologických ambulanciách s konziliárnou činnosťou v oddeleniach. Na Slovensku sú tri hematologické kliniky s rozsiahlou odbornou, vedeckou a pedagogickou činnosťou: Klinika hematológie a transfúziológie v Bratislave pod vedením doc. MUDr. M. Mistríka, CSc., významného odborníka v onkohematológii a priekopníka transplantácií krvotvorných buniek na Slovensku, ialšia je Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a Martinskej fakultnej nemocnice pod vedením medzinárodne uznávaného odborníka v oblasti trombocytov a hemostázy prof. MUDr. P. Kubisza, DrSc. Napokon je to Klinika hematológie a onkohematológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pod vedením prof. MUDr. E. Tóthovej, CSc.
Pri hodnotení zmien z ostatných rokov je nám na jednej strane ľúto, že došlo k narušeniu jedinečnej koncepcie odboru, kei sme sa mohli o pacienta postarať od stanovenia diagnózy až po podanie krvných prípravkov, prípadne po špecializovanú hematologickú liečbu, na druhej strane chápeme nutnosť prispôsobenia sa európskemu trendu. Okrem toho sme svedkami búrlivého rozvoja diagnostických a terapeutických metód, či už v laboratórnej, alebo klinickej hematológii, pričom dochádza k stále užšiemu prepojeniu s inými odbormi medicíny, ako je genetika, imunológia a s ialšie. Treba tiež spomenúť spoluprácu medzi slovenskou a českou hematologickou a transfúziologickou spoločnosťou, ktorá má dlhodobú tradíciu. Aj v tomto roku vyvrcholí spoločným podujatím na XV. česko-slovenskom hematologickom a transfúziologickom zjazde spolu s IX. česko-slovenskou konferenciou laboratórnej medicíny v Špindlerovom Mlyne.
Dovoľte mi ešte niekoľko slov k prácam, ktoré prinášame v uvedenom dvojčísle. Z oblasti červenej krvnej zložky treba spomenúť prácu doc. MUDr. M. Hrubišku, CSc., ktorý t.č. vedie Katedru hematológie a transfúziológie SZU. Opisuje nové možnosti diagnostiky pri chorobe polycytemia vera. Ialšou prácou je článok prof. MUDr. A. Sakalovej, DrSc., dlhoročnej prednostky KHaTK v Bratislave, významnej pedagogičky, ktorej práce na poli vrodených hemolytických anémií a mnohopočetného myelómu dosiahli medzinárodné uznanie. Spoluautorom článku je doc. MUDr. T. Lipšic, CSc., hlavný odborník pre laboratórnu hematológiu na Slovensku. Ialší spoluautor prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. z Lekárskej fakulty v Olomouci sa významne podieľal na rozvoji diagnostiky hemoglobinopatií u nás. Autorka editorialu a nedávno vydanej publikácie "Beta-talasémie" prispela článkom o zriedkavých nestabilných hemoglobinopatiách.
Z oblasti bielej krvnej zložky prinášame vedecko-výskumnú prácu prof. MUDr. R. Nosáľa, DrSc., vedúceho Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, a jeho kolektívu. Ich práce o funkciách trombocytov a hemostázy či o farmakologicko-hematologickej charakteristike liekov sú známe a uznávané na širokom medzinárodnom vedeckom fóre. Ialšia práca je spoločným dielom detských hematologických a onkologických kliník. MUDr. A. Kolenová z Detskej onkologickej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave pod vedením doc. MUDr. E. Kaiserovej, CSc., spracovala sedemročné výsledky o AML v detskom veku na Slovensku s cieľom ich porovnať, vyhodnotiť a uviesť nové možnosti diagnostiky a liečby. Napokon MUDr. 
H. Šajgalíková, PhD dopaoa svojím príspevkom o chronickej lymfatickej leukémii túto časť dvojčísla.
Zvlášť kvalitne sú zastúpené práce o chorobách trombocytov a hemostázy. Sú to práce už zo spomínanej martinskej hematologickej kliniky od prof. Kubisza - Syndróm lepivých doštičiek (MUDr. L. Bartošová) a Poruchy hemostázy pri nešpecifických črevných zápaloch (MUDr. P. Chudý). Klinika je vrcholovým centrom pre štúdium uvedených porúch a práce sú dokladom dlhodobého výskumu, diagnostiky a liečby veľkého počtu pacientov. MUDr. A. Bátorová, PhD., vedúca Národného hemofilického centra a Národného registra vrodených koagulopatií v Bratislave, členka rôznych medzinárodných organizácií a komisií, predstavuje časť z Národných štandardných postupov pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike. Napokon prof. MUDr. A. Remková, DrSc., dlhoročná prednostka I. internej kliniky LFUK v Bratislave, autorka početných odborných publikácií z oblasti internej medicíny a hemostazeológie, publikuje prehľadný článok o aktuálnej téme - vzťahu artériovej hypertenzie a porúch endotelu, trombocytov či koagulácie s možným vznikom artériových a venóznych trombóz. 
Dvojčíslo dopaoame historickým prehľadom a hodnotením súčasného stavu v transfúznej službe od MUDr. D. Holomáoovej, PhD., a v galérii osobností venujeme spomienku zakladateľovi nášho odboru prof. MUDr. M. Hrubiškovi, DrSc.
Vážení čitatelia, veríme, že sa Vám naše dvojčíslo bude páčiť a že v oom nájdete mnoho informácií a podnetov pre svoju prácu.


Haematology today


Viera Fábryová