EDITORIAL
Viera FÁBRYOVÁ: Hematológia dnes/Haematology today 
Ladislav HEGYI, Ivan ROVNÝ: Výchova k zdraviu a podpora zdravia - súčasný pohľad/Health education and health support - actual view PÔVODNÉ PRÁCE/ORIGINAL ARTICLE
Mikuláš HRUBIŠKO, Hana PRIBULOVÁ, Katarína MASÁROVÁ, Zdena ŠTEFÁNIKOVÁ, Marcela SKRAKOVÁ, Oľga JÁNOŠOVÁ, Miroslav ŠIMEK, Alexander VARGA, Nora JAJCAIOVÁ-ZEDNÍČKOVÁ, Martin MISTRÍK: Význam stanovenia endogénnych erytroidných kolónií pri diagnostike polycytemia vera/Importance of estimation of endogenous erythroid colonies growth in polycythemia vera 
Alexandra KOLENOVÁ, Emília KAISEROVÁ, Daniela SEJNOVÁ, Eva BUBANSKÁ, Irina ORAVKINOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Sabína ŠUFLIARSKA: Akútna myeloblastová leukémia u detí v Slovenskej republike/Pediatric acute myeloid leukemia in Slovak republic 
Rado NOSÁ1, Katarína DRÁBIKOVÁ, Viera JANČINOVÁ, Tatiana MAČIČKOVÁ, Jana PEČIVOVÁ, Margita PETRÍKOVÁ, Viera FÁBRYOVÁ: K farmakologicko-hematologickej charakteristike carvedilolu: celulárne a molekulové aspekty modulácie aktivovaných ľudských krvných doštičiek a neutrofilov/Pharmacological haematological characteristics of carvedilol: Cellular and molecular aspects of the activated human platelets and neutrophiles modulation 
Hilda ŠAJGALÍKOVÁ, Dana ILENČÍKOVÁ, Lukáš PLANK: Analýza prognostických faktorov u pacientov s B-chronickou lymfocytovou leukémiou/The analyse of prognostic factors in patients with B-chronic lymphocytic leukaemia 
Adriena SAKALOVÁ, Karel INDRÁK, Tomáš LIPŠIC: Varianty glukóza-6-fosfát dehydrogenázy v Slovenskej republike - molekulovo-genetický polymorfizmus a klinická heterogenita/Variants of glucose-6-phosphate dehydrogenase in Slovak republic - molecular genetic polymorphism and clinical heterogeneity 

PREHĽADY/OVERVIEWS
Viera FÁBRYOVÁ: Hemoglobinopatie vyvolané nestabilnými hemoglobínmi/Haemoglobinopathies produced instable haemoglobins 
Anna REMKOVÁ: Systém renín-angiotenzín a hemostáza/System renin-angiotensin and haemostasis 
Lenka BARTOŠOVÁ, Miroslava DOBROTOVÁ, Pavol HOLLÝ, Jela IVANKOVÁ, Ján STAŠKO, Peter KUBISZ: Syndróm lepivých doštičiek - jeho diagnostika a liečba/Sticky platelet syndrome - its diagnostics and therapy 
Peter CHUDÝ, Peter BÁNOVČIN: Poruchy hemostázy pri nešpecifických črevných zápaloch/Haemostasis disorders associated to the inflammatory bowel diseases 

ŠTANDARDNÉ POSTUPY/GUIDELINES
A. BÁTOROVÁ, D. JANKOVIČOVÁ, M. ŽARNOVIČANOVÁ, E. BUBANSKÁ, J. LAZÚR, E. ŠVORCOVÁ, K. TREBUOOVÁ, 
M. ŠIMEK za Slovenskú hemofilickú pracovnú skupinu SHaTS SLS: Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike/National guidelines for the treatment of haemophilia and related inherited bleeding disorders in Slovakia 


TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE/CRIMINAL / JURIDICAL RESPONSIBILITY
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin neposkytnutia pomoci/Withholding health care delivery 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO/PUBLIC HEALTH
Dagmar HOLOMÁOOVÁ, Adriena SAKALOVÁ: 60 rokov vzniku Národnej transfúznej služby/60th Anniversary of foundation of National transfusion service 

MINIATLAS MEDICÍNY/MINIATLAS OF MEDICINE
Branislav KUNČAK, Ján BENKO: Nepolypoidné neoplastické lézie kolorekta/Nonpolypoid neoplastic colorectal lesions 

MEDICÍNA NA WEBE/MEDICAL WEB
Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Nové odporúčané postupy pre neuroboreliózu/New guidelines issued for nervous system Lyme disease

MEDICÍNSKE AKTUALITY/MEDICAL ACTUALITY
Ivan BIELIK: 55 rokov pracujeme na bohatstve národa - zdraví/55 years we work on the nation riches - health 

OSOBNOSTI/PERSONALITIES
Adriena SAKALOVÁ: Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., zakladateľ slovenskej hematológie a transfuziológie/
Prof. Mikuláš Hrubiško, M.D., the founder of Slovak haematology and transfusiology 
Elena KUKUROVÁ, Eva KRÁ1OVÁ, Izabela MAKAIOVÁ: Doc. MUDr. Štefan Hupka, DrSc./Assist. prof. Štefan Hupka, M.D. 

Autodidaktické testy/Autodidactic tests
Čo sme si prečítali za Vás/Medical news