Lekársky obzor 7-8/2008

EDITORIAL
Viera FÁBRYOVÁ: Hematológia dnes/Haematology today 
Ladislav HEGYI, Ivan ROVNÝ: Výchova k zdraviu a podpora zdravia - súčasný pohľad/Health education and health support - actual view 

Štefan HUPKA, M.D., PhD, Assist. Prof.

(*22.5.1920 v Trnave, † 11.6.2008 v Bratislave)

Máj je nielen mesiacom lásky, zaľúbených, do všetkých nádherných farieb a vôní prebúdzajúcej sa prírody, ale aj mesiacom, kedy si Slovenská zdravotnícka univerzita pripomína históriu, ktorá skúšaná rôznymi osudmi ju vyformovala do súčasnej podoby. Veď 1. mája 1953 sa začala písať história inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

28. júla 2005 zomrel prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, DrSc., nestor a zakladateľ modernej hematológie a transfúziológie na Slovensku, dlhoročný prednosta a zakladateľ Kliniky a Katedry hematológie a transfúziológie FN, LFUK a SZU. Narodil sa 1. 10. 1917 v Ilave v učiteľskej rodine.

Americká neurologická akadémia (AAN) vypracovala nové odporúčania liečebných postupov pre terapiu postihnutia nervového systému pri lymskej chorobe a k týmto postupom sa pripojila aj Americká spoločnosť pre infekčné choroby.