SÚHRN
Etanol predstavuje dôležitý faktor v patogenéze chronických chorôb pečene. Opisujeme tri známe cesty katabolizmu etanolu v organizme - alkoholdehydrogenázovú, mikrozómový etanol oxidujúci systém a katalázovú cestu.

Všetky tri katabolické cesty sprevádza vznik viacerých špecifických metabolických zmien a toxických produktov, pričom koncovým produktom všetkých troch metabolických ciest je vysoko toxický acetaldehyd. V druhej časti príspevku sa venujeme úlohe etanolom indukovaných metabolických zmien, oxidačného stresu a aktivácie Kupfferových buniek a hviezdicových buniek v patogenéze alkoholového poškodenia pečene. 
Kľúčové slová: etanol - alkoholdehydrogenáza - MEOS - oxidačný stres - Kupfferove bunky.
SUMMARY
Ethanol is an important factor in the pathogenesis of chronic hepatopathies. We desribe three known metabolic pathways of ethanol - alcoholdehydrogenase, microsomal ethanol oxidizing system and catalase. Though each of its pathways, ethanol produces specific metabolic and toxic disturbances, and all three pathways result in the production of acet -aldehyde, a highly toxic metabolite. In the second part of this contribution we discuss the role of ethanol-induced changes of intermediary metabolism, oxidative stress and activation of Kupffer cells and stellate cells in the pathogenesis of alcohol liver disease.
Key words: ethanol - alcoholdehydrogenase - MEOS - oxidative stress - Kupffer cells.


Biochemistry and pathobiochemistry of the ethanol

Ladislav TURECKÝ

(Z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava, vedúci prof. L. Turecký, CSc. a z Alpha medical, a.s. - Inštitút laboratórnej medicíny, Ružomberok)