SÚHRN
Východisko: Porucha náhľadu je charakteristickým príznakom pri mnohých duševných chorobách a predstavuje závažný problém v klinickej praxi.

Longitudinálne štúdie, zamerané na skúmanie náhľadu u pacientov so schizofréniou poukázali na fakt, že medzi náhľadom a psychopatologickou symptoma tikou nejestvuje štatisticky významná súvislosť. V prípade neschizofrenických psychóz sa preukázal konzistentný vzájomný vzťah medzi závažnosťou psychopatologických symptómov a zmenami v náhľade. 
Cieľ: Cieľom prieskumu bolo vyhodnotiť vzťah náhľadu a dvoch vybraných parametrov psychopatológie (bludného prežívania a afektívnej symptomatiky) u pacientov so schizo fréniou a u pacientov s neschizofrenickými psychózami. 
Súbor a metódy: Do súboru bolo zaradených 109 hos pitalizovaných pacientov, ktorí spĺňali vstupné kritériá. Podľa diagnóz bol súbor rozdelený do 2 skupín: schizofrenické psychózy (67), a neschizofrenické psychózy (42). U každého pacienta sa prierezovo vyhodnocoval náhľad (hodnotenie pomocou položky G 12 PANSS škály), bludné prežívanie (hodnotenie pomocou škály Dimensions of Delusional Experience - DDE) a afektívna symptomatika (pomocou Hamiltonovej škály pre depresiu - HAMD). Skúmané vzájom né vzťahy náhľadu a dvoch vybraných parametrov psycho patológie sa v oboch diagnostických skupi nách preverovali pomocou korelačnej a regresnej analýzy. 
Výsledky: V skupine schizofrenických psychóz sa prierezo vým hodnotením nepotvrdil signifikantný vzájomný vzťah náhľadu a bludného prežívania (r = 0,07) a nepreukázal sa vzťah náhľadu a afektívnej symptomatológie (r = 0,042). V skupine neschizofrenických psychóz sa pri prierezovom vyhodnocovaní potvrdil signifikantný vzájomný vzťah náhľadu a bludného prežívania, r = 0,48 (p < 0,001), a signifikantný vzťah náhľadu a afektívnej symptomatiky, r = -0,64 (p < 0,001). 
Záver: Výsledky nášho prieskumu sú v súlade so zisteniami zahraničných výskumných tímov. V prípade schizofrénie je porucha náhľadu stabilným príznakom, ktorý sa nemení v závislos ti od ostatných psychopatologických symptómov. Závažnosť poruchy náhľadu pri neschizofrenických psychó zach koreluje so závažnosťou ostatných psychopatologických symptómov. 
Kľúčové slová: schizofrénia - náhľad - porucha náhľadu pri schizofrénii - porucha náhľadu pri neschizofrenických psychózach. 
SUMMARY
Background: Lack of insight is a characteristic symptom of the various mental illnesses and represents serious problem in psychiatric practice. The longitudinal studies aimed to investigate insight in patients with schizophrenia did not show any significant relationship between insight and acute psychopathological symptoms. The consistent relationship between insight and acute psychopathology was demonstrated in patient with non-schizophrenic psychosis.
Objective: The aim of this study was to investigate insight and its relationship to several variables of psychopathology (delusional experience and affective symptoms) in patients with schizophrenia and non-schizophrenic psychosis. 
Sets and methods: 109 patients who met the required criteria consisted the population of our study. Patients 
according their diagnosis were divided into two groups: patients with schizophrenic psychosis (n = 67) and patients with non-schizophrenic psychosis (n = 42). Insight and acute psychopathology were examined cross-sectionaly in each patient using the assessment scales (G12 item of the PANSS scale, the scale for Dimensions of Delusional Experience and the HAMD scale). The interrelationships between insight and acute psychopathology in both groups were evaluated by using the correlation and the regression analysis. 
Results: No evidence of significant relationship between insight and delusional experience (r = 0.07) and between insight and affective symptoms (r = 0.042) was demonstrated in patient with schizophrenia. Significant positive correlation between insight and delusional experience (r = 0.48, p < 0.001) and significant negative correlation between insight and affective symptoms (r = -0.64, p = 0.001) was demonstrated in patients with non-schizophrenic 
psychosis.
Conclusion: Our results are in accordance with the results of the foreign research teams. Lack of insight in schizophrenia is the stable symptom which does not change depending up the acute psychopathological symptoms. Poor insight in non-schizophrenic psychosis correlates with severity of acute psychopathology. 
Key words: insight - lack of insight in schizophrenia - poor insight in non-schizophrenic psychosis.


Lack of insight in patients with psychosis

Mariana KONÍKOVÁ, Zuzana ZACHAROVÁ

(Z Psychiatrickej kliniky SZU, FNsP Bratislava-Ružinov, prednosta doc. MUDr. A. Rakús)