SÚHRN
Východisko: Operačná liečba periprotetických zlomenín po implantácii totálnej endoprotézy koxy (TEP) má viaceré alternatívy, autori rozoberajú ich výsledky. 


Súbor: Na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike LFUK, FNsP a SZU v Bratislave - Ružinov sme v rokoch 1995 až 2005 liečili 39 pacientov (25 žien a 14 mužov) s priemerným vekom 73 rokov (v rozsahu 55 - 92) s periprotetickými zlomeninami po implantáciách TEP koxy. Podľa Johannssonovej klasifikácie u 17 pacientov so zlomeninou typu 3 sme robili osteosyntézu AO dlahou so skrutkami, u 12 pacientov so zlomeninou typu 2 sme použili revízny necementovaný implantát a u 10 pa cientov so zlomeninou typu 1 sme robili serkláž s fixáciou v sadrovej spike.
Výsledky: U 35 pacientov (89,8 %) došlo k úplnému zhojeniu periprotetickej zlomeniny a u 4 pacientov 
(10,2 %) došlo k zlomenine dlahy alebo k zlomenine pod dlahou.
Závery: Zlomeniny v pooperačnom období s pevne fixovaným implantátom liečime po zohľadnení bio­mechaniky proximálneho femuru otvorenou repozíciou a internou fixáciou. Zlomeniny s uvoľneným implantátom po odstránení implantátu nahradíme revíznym necemen tovaným implantátom. 
Kľúčové slová: periprotetické zlomeniny - serkláž - osteolýza okolo implantátu - stržeň endoprotézy - trochanterický masív - revízne operácie - extrúzia cementom.
SUMMARY
Introduction: The authors submit the alternatives of surgical treatment of periprosthetic fractures after the implantation of total hip replacement.
Patients and methods: During 1995-2005 at I. Orthopedic-Trauma Surgery Clinic of Comenius University Medical Faculty, Faculty Hospital with policlinic and Slovak Medical University in Bratislava-Ružinov, 39 patients were treated (25 women, 14 men) with the mean age of 73 years (range 55-92) with periprosthetic fractures after the implantations of total hip replacement were treated. According to Johannsson classification in 17 patients with the fracture type 3, osteosynthesis open reduction internal fixation - ORIF (plate) was made, in 12 patients with fracture type 2, revision uncemented implant was used and in 10 patients with fracture type 1, cerclage and plaster cast were used.
Results: In 35 patients (89.8%) complete healing of periprosthetic fracture was observed, whereas in 4 patients (10.2%) plate fracture or fracture near the plate occurred.
Conclusions: Fractures in the postoperative period with the fixed implant are treated after considering the biomechanics of proximal femur by open reduction and internal fixation. (After implant removing in fractures with implant loosening). In fractures with the implant loosening the implant is replaced by the uncemented implant..
Key words: periprosthetic fractures - cerclage - osteolysis around implantgraft - femoral stem of endoprosthesis - trochantheric massive - revision operations - cemented extrusion


Periprosthetic fractures after total hip replacement fractures

Vasil ŠTEFANCO, Peter TISOVSKÝ, Martin JURÍČEK

(Z I. Ortopedicko-traumatologickej kliniky LFUK a SZU Bratislava - Ružinov, prednosta doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc.)