SÚHRN
Východisko: Autori prezentujú svoje skúsenosti s hemi artroplastikou kolenného kĺbu ako s jednou z možností operačnej liečby gonartrózy. Uvádzajú indikačné kritériá, operačný postup, zásady pooperačnej starostlivosti a výsledky svojho súboru pacientov. 


Pacienti a metódy: V rokoch 2001 - 2005 bolo na Ortopedickom oddelení FNsP v Prešove implantovaných 58 unikompartmentálnych náhrad u 58 pacientov s ťažkou gonartrózou. V 56 prípadoch sme použili Sled implantát firmy Link a v 2 prípadoch implantát Oxford knee. Skupina pacien­tov pozostávala z 21 mužov a 37 žien. 
Výsledky: Pooperačne bolo pravidelne sledovaných 56 pa cientov v časovom intervale 6 - 60 mesiacov. Subjektívnu spokojnosť s výsledkom operácie vyslovilo 50 pacientov, u ktorých došlo k výraznej redukcii bolesti a s tým súvisiacim znížením množstva užívaných analgetík. Pooperačné kom­plikácie v zmysle infekcie a žilovej trombózy sa v sledovanom súbore nezaznamenali. 
Záver: Hemiartroplastika kolenného kĺbu má stále svoje miesto v operačnej liečbe pacientov postihnutých gonartró zou. Predstavuje alternatívu k vysokej osteotómii tíbie a k totálnej náhrade kolenného kĺbu. Pooperačné výsledky sú závislé od prísneho dodržania indikačných kritérií a od zvládnutia operačnej techniky.
Kľúčové slová: kolenný kĺb - hemiartroplastika - gonartróza.


SUMMARY
Introduction: The authors present their own experiences with unicompartmental knee arthroplasty, as one of the options of the surgical treatment of arthritis of the knee. Indication criterias, surgical procedures, after-treatment options and short time results are presented.
Patients and methods: Between 2001 - 2005, 58 patients with severe gonarthrosis underwent unicompartmental knee arthroplasty at Orthopaedic Department of Faculty Hospital in Prešov. In 56 cases Link prosthesis and in 2 cases Oxford knee prosthesis were used. The whole group consisted of 21 men and 37 women.
Results: 56 patients were regularly followed up post -operatively in the time intervals of 6 - 60 months. Fifty patients, in whom a significant reduction of pain along with decreased amount of analgesics was observed, were satisfied with the result of the surgery. Postoperative complications, such as infection and deep venous thrombosis were not recorded.
Conclusion: Unicompartmental knee arthroplasty is one the successful surgical procedures in arthritic knee. It poses an alternative to high tibial osteotomy and total knee arthroplasty. Postoperative results depend on strict observance of the indication criteria and management of surgical technique.
Key words: knee joint - unicompartmental knee arthroplasty - arthritis of the knee.


Unicompartmental knee arthroplasty

SMOLKO Igor ml., KĽOC Ján, SOKOLOVÁ Božena

(Z Ortopedického oddelenia FNsP J.A. Reimana, Prešov, vedúci: MUDr. Ján Kľoc)