Pôvodné práce | Original article
Igor SMOLKO ml., Ján KĽOC, Božena SOKOLOVÁ: Hemiartroplastika kolenného kĺbu
Unicompartmental knee arthroplasty 
Vasil ŠTEFANCO, Peter TISOVSKÝ, Martin JURÍČEK: Periprotetické fraktúry po implantáciách totálnej endoprotézy koxy
Periprosthetic fractures after total hip replacement fractures
Mariana KONÍKOVÁ, Zuzana ZACHAROVÁ: Porucha náhľadu u pacientov s psychózou
Lack of insight in patients with psychosis 

Prehľady | Overviews
Katarína KRAČUNOVÁ: Genetika Parkinsonovej choroby
Genetics of Parkinson´s disease
Ladislav TURECKÝ: Biochémia a patobiochémia etanolu
Biochemistry and pathobiochemistry of the ethanol 
Martin ZIMA: Alkoholová hepatitída. Etiopatogenéza a klinické aspekty
Alcohol hepatitis. Etiopathogenesis and clinical aspects 

Esej | Essay
Anton SRHOLEC: Alkohol a osobnosť
Alcohol and personality 

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve | Criminal-juridical responsibility
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin nepriamej korupcie
Crime of the non-right bribe acceptance 

Miniatlas medicíny – dermatológia| Miniatlas of medicine – dermatology
Štefan HRUŠOVSKÝ, Milan PAVLOVIČ, Štefan KRAJČÍK, Miroslav ŽIGRAI, Viera SMETANOVÁ: Preležaniny
Decubits ulcers 

Medicína na webe | Medical web
Štefan HRUŠOVSKÝ: Tuberkulóza – problém minulosti, súčasnosti aj budúcnosti
Tuberculosis – problem of the past, present day and future 

Medicínske aktuality | Medical actuality
Ivan BIELIK: (Veľ)majster alkohol
Mister alcohol 

Osobnosti | Personalities
Viera Fábryová: MUDr. Ján Marianyi
Ján Marianyi, M.D. 

Autodidaktický test | Autodidactic test

Čo sme si prečítali za Vás | Medical news