Lekársky obzor 5/2008

Editorial
Ľubomír LISÝ: Pohľad na súčasnú neurológiu 
View on the contemporary neurology 

1b, 2a, 3ab, 4c, 5d, 6bd, 7c, 8d, 9b, 10d, 11c, 12ac, 13d, 14a, 15b, 16b, 17a, 18abd, 19c, 20c

SÚHRN
Neuropatická bolesť zahrnuje všetky bolesti spôsobené primárnym postihnutím alebo dysfunkciou periférneho alebo centrálneho nervového systému. V neurologickej praxi sa s oou najčastejšie stretávame pri lumboischialgickom syndróme, diabetickej polyneuropatii a po herpes zoster v podobe takzvanej postherpetickej neuralgie. Patogenéza neuropatickej bolesti je komplexná, zväčša tvorená kombináciou periférnych a centrálnych mechanizmov.

SÚHRN
Syndróm nepokojných nôh je dobre definovaná komplexná klinická jednotka charakterizovaná poruchami spánku a hybnosti. V popredí klinických príznakov stojí silná, často nezvládnuteľná potreba pohybovať nohami. Provokujúcimi faktormi sú motorická inaktivita, večerná a nočná doba, naopak úľavu prináša pohyb končatinami, chôdza.

SÚHRN
Akútny mozgový infarkt je urgentný stav vyžadujúci neodkladnú diagnostiku a správny výber pacientov pre urgentnú reperfúznú liečbu. V ostatných 11 rokoch sa preukázal a overoval prínos viacerých akútnych stratégií liečby.