Lekársky obzor 2/2008

EDITORIAL
RIEČANSKÝ, I., ŠAŠINKA, M.: Súčasnosť a smerovanie Lekárskeho obzoru 

PÔVODNÁ PRÁCA
Štefan KRAJČÍK: Farmakoterapia hospitalizovaných geriatrických pacientov 

1a, 2c, 3cd, 4b, 5d, 6b, 7c, 8abc, 9c, 10bc, 11bd, 12d, 13b, 14a, 15c, 16c, 17d, 18a, 19d, 20b

SÚHRN
V súčasnom svete sa neustále zvyšujú počty starších vodičov na cestných komunikáciách. Starší ľudia v priemyselne vyvinutých krajinách pokladajú vlastný automobil za hlavný dopravný prostriedok osobnej dopravy.

Dňa 2. novembra 2007 sa lekárska verejnosť spolu s početnými vďačnými pacientmi rozlúčila s univerzitným profesorom MUDr. Ivanom Šimkovicom, DrSc, ktorý v 89. roku života (nar. 28. júna 1919 v Senici nad Myjavou) po krátkej ťažkej chorobe zomrel v Bratislave 26. novembra 2007. 

SÚHRN
Diabetická neuropatia je skupina klinických a subklinických syndró-mov vyznačujúcich sa rôznorodosťou etiológie, klinických a laboratórnych prejavov, pričom najčastejšia je distálna symetrická senzoricko-motorická polyneuropatia. Z klinického hľadiska je významná diabetická autonómna neuropatia, najmä jej subtyp – kardiovaskulárna autonómna neuropatia, ktorá môže byť príčinou dysrytmií, tichej ischémie myokardu alebo ortostatickej artériovej hypotenzie. Klinické formy neuropatie sa vyskytujú u 30 % diabetikov, keď berieme do úvahy aj subklinické formy, tak výskyt vzrastá až na 70 – 80 percent.