Lekársky obzor 1/2008

EDITORIAL
Ján ŠTENCL: Slovenská zdravotnícka univerzita v r. 2008
Ivan MARTULIAK: Liečba bolesti

PREHĽADY
Marta KULICHOVÁ: Bolesť – definícia, rozdelenie, patofyziológia, klasifikácia a diagnostika
Darina HASAROVÁ: Farmakoterapia bolesti, opioidné a neopioidné analgetiká a adjuvantné lieky
Dušan BROĎÁNI: Nefarmakologické postupy v liečbe bolesti
Igor MARTULIAK: Anestéziologické a neuromodulačné postupy v liečbe bolesti
Kristína KRIŽANOVÁ: Liečba symptómov progredujúcich nádorových chorôb
Ľubomíra NEMČÍKOVÁ: Nádorová bolesť
Hedviga JAKUBÍKOVÁ: Neuropatická bolesť


CONTENT

EDITORIAL
Ján ŠTENCL: Slovak Medical University in 2008
Ivan MARTULIAK: Therapy of the pain

OVERVIEWS
Marta KULICHOVÁ: Pain – definition, classification, pathophysiology and diagnosis
Darina HASAROVÁ: Pharmacotherapy of pain, opioid and non-opioid analgesics and adjuvant drugs
Dušan BROĎÁNI: Non-pharmacologic therapy of the pain
Igor MARTULIAK: Anestéziologické a neuromodulačné postupy v liečbe bolesti
Kristína KRIŽANOVÁ: Symptomatic therapy of progressive malignant diseases
Ľubomíra NEMČÍKOVÁ: Tumourous pain
Hedviga JAKUBÍKOVÁ: Neuropathic pain

1a,b; 2b,c,d; 3d; 4a; 5b; 6c; 7a; 8c; 9c; 10b; 11b; 12b; 13d; 14c; 15d; 16d; 17b; 18a; 19b; 20c

SÚHRN
Manažment nádorovej bolesti predstavuje dynamický proces, v ktorom významnú úlohu okrem samotnej protinádorovej lieby a farmakoterapie zohráva kontrola sprievodnej symptomatológie, funkná rehabilitácia, psychosociálna a duchovná podpora. Základom pre výber vhodného terapeutického postupu je správne urenie diagnózy bolesti, hlavne jej intenzity, typu a príiny. Princípy farmakoterapie definovala SZO v štandardných postu-poch známych ako trojstupový analgetický rebrík. Dôležitá je individuálna titrácia opiodov s podávaním záchranných dávok, využívanie adjuvancií a alternatívnych spôsobov podávania analgetík, sledovanie nežiaducich úinkov s ich vasnou a úinnou liebou. U 85 – 90 % pacientov možno primeranú kontrolu bolesti dosiahnu kombináciou perorálnej analgetickej a protinádorovej lieby, u zostávajúcich 10 – 15 % sa využívajú anestéziologické a neurochirurgické postupy. 

Kľúčové slová: nádorová choroba – boles – farmakoterapia bolesti – analgézia – opioidy.

SUMMARY

Management of cancer pain poses a dynamic process in which a significant role apart from antitumour therapy and pharmacotherapy, is played by the management of concurrent symptomatology, functional rehabilitation, psychososial and spiritual support. The basis for the selection of the most appropriate therapeutical procedure is the correct establishing of the pain diagnosis mainly of its intensity, type and cause. The principles of pharmacotherapy were defined by the WHO in the standard procedures known as the three-step analgesic ladder. Individual titration of opioids with the administration of life saving doses, use of adjuvants and alternative ways of analgesics application, follow-up of undesirable effects and their early and effective treatment are of great importance. In 85 – 90 % of patients adequate pain management can be attained by the combination of peroral, analgesic and antitumour treatment, in the remaining 10 - 15 % anesthesiologic and neurosurgical procedures are utilized.

Key words: cancer – pain – pharmacotherapy of pain – analgesia – opioids.


Ľubomíra NEMČÍKOVÁ

Cancer pain 

(Z Národného onkologického ústavu v Bratislave, riaditeľ doc. MUDr. Tomáš Šálek, CSc.)
SÚHRN

Neuropatická boles vzniká pri poškodení alebo dysfunkcii periférne-ho a centrálneho nervového systému. Základné delenie je na periférnu a centrálnu neuropatickú boles. Nemá ochrannú funkciu, pôsobí deštruktívne na pacienta. Najastejšie je charakterizovaná ako pálivá, pichavá, vystreujúca, prítomná býva aj alodýnia a hyperalgézia. Je zložitým terapeutickým problémom, nereaguje na bežné analgetiká. Základom diagnostiky je podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. V liebe sa uplatujú hlavne antidepresíva, antikonvulzíva a lokálne anestetiká. asto je nevyhnutné využi kombinácie liekov i použi nefarmakologické postupy a psychoterapiu. Zriedka sa podarí dosiahnu kompletnú úavu bolesti. 

Kľúčové slová: neuropatická boles – antidepresíva – antikonvulzíva – lokálne anestetiká.

Summary

Neuropathic pain arises in the impairment or dysfunction of peripheral and central nervous system. It is divided into two basic parts peripheral and central neuropathic pain. It has not any protective function, it destructs the patient. Pain is most frequently characterized as burning, stabbing, shooting. Alodynia and hyperalgesia are also present. Pain is a complex therapeutic problem not responding to common analgesics. Antidepressants, anticonvulsants and local anaesthetics are applied in the treatment. In many cases the combination of drugs has to be used. Sometimes nonpharmacologic procedures and psychotherapy have to be applied. A complete relieve of pain is rarely achieved.

Key words: neuropathic pain – antidepressants – anticonvulsants – local anaesthetics.


Hedviga JAKUBÍKOVÁ

Neuropathic pain

(Z Neurologickej kliniky a ambulancie chronickej bolesti FNsP J.A. Reimana Preov, prednostka doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.)

SÚHRN 
Ide o prehľadnú prácu týkajúcu sa najčastejších príznakov progredujúcich nádorových chorôb. Príznaky sú bu prvými, na základe ktorých sa choroba diagnostikuje, alebo vznikajú v prie-behu protinádorovej liečby zameranej na odstránenie i zastavenie rastu nádoru a jeho metastázovania a sú príznakmi progresie choroby. Okrem bolesti, ktorá je predmetom iného článku, sa na somatickom utrpení chorého podieľajú mnohé ďalšie symptómy alebo syndrómy. Spolu s psychickým, sociálnym a duchovným utrpením dávajú obraz konceptu tzv. totálnej ľudskej bolesti, totálneho utrpenia. Zvládnutie alebo zmiernenie somatických príznakov je základom pre možnosť zvládnutia duševných útrap z blížiacej sa smrti.

Kľúčové slová: choroba nádorová – paliatívna medicína – ascites – vracanie – singultus – obstipácia – ikterus – retencia mou – dýchavičnosť – kašeľ – terminálna starostlivosť.

SUMMARY

A review article about the most common symptoms of progressing cancer is presented. The symptoms are either the first to appear and the disease is diagnosed on their basis or they arise in the course of anti-cancer treatment focused on removal or cessation of the tumor growth and its metastasizing. The symptoms also indicate the progress of the disease. Except for the pain which is the topic of another article, physical suffering of the patient contains many other symptoms or syndromes. Along with psychic, social and spiritual suffering they create the concept of the so called total human pain, total suffering. The management or alleviation of physical symptoms is the base for managing mental anguish connected with imminent death.

Key words: palliative medicine – ascites – vomitus – singultus – obstipation – icterus – urine retention – dyspnea – cough – terminal care.


Kristína KRIANOVÁ

Symptomatic therapy of progressive malignant diseases

(Z Internej kliniky, oddelenia paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu v Bratislave, prednostka MUDr. Kristína Krianová)