Lekársky obzor 5/2007

EDITORIAL
Peter ŠIMKO: Editorial 


PÔVODNÉ PRÁCE
Vladimír POPELKA, Alexander POPRAC: Moderný pohľad na liečbu zlomenín proximálneho humeru 

SÚHRN
Zlomeniny proximálneho konca stehnovej kosti patria v súčasnosti k jedným z najčastejšie riešených úrazov v každodennej traumatologickej praxi. V minu-losti sa oveľa viac pozornosti venovalo zlomeninám krčka stehnovej kosti, pretože trochanterické zlomeniny sa bez ohľadu na spôsob liečby zväčša zhojili, nakoľko sú to zlomeniny extrakapsulárne. 

SÚHRN
Zlomeniny zuba čapovca predstavujú 7 – 15 % zlomenín krčnej chrbtice v dospelom veku. V mladšom veku vznikajú v dôsledku vysokoenergetických úrazov, ako sú dopravné nehody a pády z výšky. Súčasťou týchto úrazov sú častokrát pridružené poranenia krčnej chrbtice a iných orgánových systémov. Vo vyššom veku je príčinou ich vzniku spravidla nízkoenergetický úraz, ako je pád na zem. Neurologická symptomatológia je zriedkavá.

SÚHRN
Artroskopická rekonštrukcia glenohumerovej instability sa v ostatnom desaťročí stala bežnejšou. Ak ju porovnáme s otvo-renou rekonštrukciou, ktorá je ešte stále dobrým štandardom v liečbe ramennej instability, artroskopické metódy umožňujú zdokonalenie diagnózy mnohých vnútrokĺbových nálezov. Uvádzame princíp artroskopickej rekonštrukcie pri splnení optimálnych podmienok. Diskutujeme o operačných metódach a implantátoch a analyzujeme ich použitie za definovaných okolností. Zvláštny dôraz sa kladie na dostatočný kapsulárny posun alebo zriasenie.

SÚHRN
Polytrauma a liečba polytraumatizovaného pacienta v dnešnej dobe naberá na význame, a to nielen v medicíne, ale aj v celej spoločnosti. S rozvojom dopravy, športových aktivít, ako aj oddychových činností sa polytrauma zúčastňuje na popredných miestach mortality pacientov vo veku od 1 – 45 rokov. Dôležitú úlohu v manažmente liečby polytraumy zohráva systém prednemocničnej starostlivosti a jeho úzka nadväznosť a prechod na nemocničný systém. Hlavnou úlohou celého manažmentu polytraumy je zabrániť rozvoju šoku a tým predísť možným neskorším život ohrozujúcim komplikáciám (SIRS, MODS, MOF, ARDS).