Lekársky obzor 6/2007

OBSAH

PÔVODNÁ PRÁCA
Adriena SAKALOVÁ, Martin MISTRÍK, Eva DEMEČKOVÁ, Mikuláš HRUBIŠKO, Eva BOJTÁROVÁ, Zdenka KONEČNÁ: Problematika hemolytických anémií v Slovenskej republike

Kazuistika
50-ročný pacient utrpel dňa 27. 6. 2004 pri tenise trieštivú transkondylickú zlomeninu tíbie. V spádovom chirurgickom zariadení u pacienta na druhý deň urobili otvorenú repozíciu, spongioplastiku a osteosyntézu dlahou z laterálnej strany tíbie. Pooperačný priebeh bol nekomplikovaný, stehy mu vybrali v oddelení a pacient s ortézou bol na 16. pooperačný deň prepustený do domáceho liečenia.

SÚHRN
Zlomeniny diafýzy predkolenia sú časté, vznikajú najmä pri autonehodách a športe a znalosť ich ošetrenia je nevyhnutná pre každé chirurgické oddelenie s trau matologickým programom. Klinika úrazovej chirurgie ako konečné traumatologické pracovisko má bohaté skúsenosti s ich liečbou, i pri najťažších prípadoch. Predkladaný článok sa zaoberá len v stručnosti etiológiou, diagnostikou a klasifikáciami (tabuľky).

SÚHRN
Ani v súčasnosti nie všetci chirurgovia sú celkom presvedčení o oprávnenosti použitia staplerov pri konštrukcii anastomózy v onkologickej chirurgii distálnych dvoch tretín rekta. Patrí ešte ručne šitá anastomóza do diapazónu onkologickej chirurgie distálnych dvoch tretín konečníka?

SÚHRN
Autori opisujú súčasné možnosti a svoje skúsenosti s operačnou liečbou zlomenín distálneho konca stehennej kosti intramedulárnou osteosyntézou retrográdne zavedeným klincom. Definujú klasifi káciu a indikácie konzervatívnej i operačnej liečby zlomenín s ich prípadnými komplikáciami.