Súhrn
Vo výskyte chronických chorôb sa zaznamenali veľké zmeny v ostatných desaťročiach.

Medzi najdôležitejšie je možno zaradiť vyšší výskyt týchto chorôb v chudobných krajinách a u chudobných v porovnaní s bohatými obyvateľmi. Rozhodujúcimi determinanta mi ovplyvňujúcimi výskyt chronických chorôb sú: výživová transformácia, urbanizácia a starnutie populácie, čo sa uplatňuje predovšetkým v štátoch s progresívnym vývojom ekonomiky.
Dokázalo sa, že najvyšší efekt prevencie chronických chorôb je vtedy, ak sa kombinuje stratégia vysokorizikových osôb so stratégiou populačnou. Efektivita primárnej prevencie sa prejaví postupne znížením počtu rizikových osôb, neskoršie znížením chorobnosti a najneskoršie znížením úmrtnosti. Efekt zdravotnej starostlivosti sa prejaví znížením smrtnosti a následne aj úmrt nosti ako aj zvýšením kvality života chorých. 
Na Slovensku existuje veľké množstvo údajov o výskyte chronických chorôb a ich rizikových faktorov. Existujú aj pozitívne a negatívne skúseností s praktickou realizáciou organizovaných sledovaní chronických chorôb a hodnotením ich efektivity. Možno konštatovať, že potrebnú dostatočnú podporu celej verejnosti (zdravotníckej aj laickej) nemal u nás doteraz ani jeden program, ani projekt. Najúspešnejším a najdlhšie trvajúcim je medzinárodný Celospoločenský integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám (CINDI), ktorý má všetky predpoklady dobrého programu. Tento program dáva východiská pre plánovanú Surveillance chronických chorôb na Slovensku, ktorá sa pripravuje v Svetovej zdravotníckej organizácii a Európskej únii. 
Kľúčové slová: Chronické choroby – prevencia – hodnotenie efektivity prevencie – program CINDI.Summary
In the past decades major changes were recorded in the incidence of chronic diseases. The most important involve higher incidence of these diseases in poor countries and in indigent inhabitants as opposed to rich ones. The determining factors affecting the 
incidence of chronic diseases are: nutrition transformation, urbanization and ageing of the population that is observed mainly in the states with progressive economic development.
It was proved that the highest effect of prevention of chronic diseases is obtained in combination of strategy of high risk people with population strategy. The effectiveness of primary prevention is manifested gradually by decrease in the number of risk people, in later stage by decreased morbidity and finally by decrease in mortality. The effect of health care manifests by reduced lethality followed by mortality and elevation of the quality of life of patients.
Slovakia has a great number of data about the incidence of chronic diseases and their risk factors. There exist both positive and negative experiences with practical realization of the organized follow-ups of chronic diseases and evaluation of their effectiveness. We can state that so far none of the programmes nor projects achieved adequate support of the public (both health and lay). The most successful and of longest duration is the international Countrywide Integrated Non-infectious Diseases Intervention programme (CINDI) that has all the necessary properties of a good programme. This programme provides the basis for the planned Surveillance of chronic diseases in Slovakia that is under preparation in World Health Organization and European Union.
Key words: Chronic diseases – prevention – evaluation of prevention effectiveness – CINDI programme.


1 EGNEROVÁ, Anna, 2 AVDIČOVÁ, Mária, 3 BARÁKOVÁ, Anna

Primary prevention of chronic diseases

(Z 1 Katedry epidemiológie, Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity, v Bratislave, vedúca Doc. MUDr. A. Egnerová CSc., 2 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, v Banskej Bystrici, riaditeľka h.doc. MUDr. E. Fabiánová PhD., 3 Národného centra zdravotníckych informácií, v Bratislave, vedúci odboru národných zdravotných registrov, MUDr. P. Hlava)