SÚHRN
Choroby vyššieho veku sa významne podieľajú na morbidite a mortalite staršej vekovej skupiny obyvateľstva.

Súčasný výskum a klinické sledovania nahromadili už dostatok poznatkov pre ďalšie predlžovanie aktívneho života. Mimoriadny význam prislúcha nutrícii a vitamí nom. Z nich obzvlášť zanedbávaný a rizikový je vitamín D, ktorého podceňovaný deficit vyvoláva nielen poruchu bilancie minerálov, ale aj rad málo známych, resp. ne rešpektovaných metabolických účinkov. Deficit vitamínu D vyvoláva už v pediatrii, ale najmä vo vyššom veku závažné lokomočné a málo známe metabolické poruchy. Včasnou suplementáciou vitamínu D možno ich vznik a rozvoj významne korigovať.
Kľúčové slová: vitamín D – vápnik – osteoporóza – osteodystrofia – choroby vyššieho veku.


SUMMARY
Age related diseases build a group of diseases participating in morbidity and mortality of aging population. The present 
research and clinical studies collected sufficient evidence on further possibilities to prolong the active life of population. An outstanding significance belongs to nutrition, notably the intake of vitamins. One of the neglected vitamins appears to be vitamin D: Its deficiency causes in aging population serious locomotor and notably insufficiently known metabolic alterations. Their early prevention and correction inhibit effectively their development and action.
Key words: Vitamin D – calcium – osteoporosis – osteodystrophy – age related diseases. 


Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ

Aging-related diseases reduce the life expectance: Interference of vitamin D

(Zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Oddelenia Klinickej a experimentálnej farmakoterapie, vedúci doc. MUDr. M. Gajdoš, CSc.)