SÚHRN
Pätová kosť tvorí dorzálny základ pozdĺžnej klenby chodidla, a preto jej skrátenie, zníženie, osová deformita a inkongruencia subtalovej kĺbovej plochy trvale invalidizujú pacienta.

V úvode článku je opísaný prierez históriou liečby zlomenín kalkanea. Názory na liečbu sa postupne menili. Dobré výsledky s operačnou liečbou sa dosiahli počas minulých 20 rokov najmä zásluhou zdokonalenia diagnostiky – rtg., CT, zlepšením operačnej techniky (epiperiostová preparácia laloka mäkkých tkanív v celej hrúbke), zdokonalením anestézie a modernej antibiotickej liečby. Vyšetrenie CT prinieslo výrazné zdokonalenie v diagnostike zlomenín pätovej kosti a zároveň je východiskom pre moderné klasifikácie. Pri výbere optimálneho spôsobu liečby treba zohľadniť okrem typu zlomeniny aj stav mäkkých tkanív v oblasti päty, lokálne poruchy prekrvenia pri cievnych chorobách, vek pacienta a pridružené choroby. V článku je podrobnejšie opísaná metóda otvorenej repozície a dlahovej osteosyntézy. V literatúre sa uvádzajú dobré a veľmi dobré výsledky v 60 – 80 percentách. Sľubné sa zdajú metódy artroskopicky asistovanej repozície subtalovej kĺbovej plochy a perkutánnej osteosyntézy skrutkami.
Kľúčové slová: zlomeniny kalkanea – otvorená repozícia – stabilná osteosyntéza.Summary
Calcaneum forms the dorsal basis of lengthwise arch of the sole, accordingly its shortening, flattening, axial deformity and incongruency of subtal/subtalar joint area cause a permanent disability for a patient. The introduction outlines the history of calcaneum fracture treatment. The opinions on the treatment have gradually changed. Good results with surgical treatment were obtained during the past 20 years mainly by more elaborate diagnostics, such as X-ray, CT, improvement of surgical techniques (epiperisteum preparation of the soft tissue lobe in overall thickness), more elaborate anesthesia and modern antibiotic treatment. The CT examination brought about a significant improvement in the diagnostics of calcaneum fractures and created the starting point for modern classifications. Apart from the type of fracture in choosing the optimal mode of treatment, we have also to consider the state of soft tissues in the heel, local disorders of congestion in vascular diseases, patient´s age and concurrent diseases. The paper gives a detailed description of the open reduction method and splint osteosynthesis. The literature reports good and very good results in 60 – 80 %. The methods of arthroscopically assisted reduction in subtal/subtalar joint area and percutaneous osteosynthesis with screws seem to be promising.
Key words: calcaneum fractures – open reduction– stabile osteosynthesis knee


Tomáš HEGER 1, Peter ŠIMKO 2, Ján GRAUZEL 2, Vladimír POPELKA 2

Management of calcaneum fractures

( Z Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, a z 2 Katedry úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta kliniky a vedúci katedry prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)