SÚHRN
Ruptúra zadného skríženého väzu je závažným poranením vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu ligamenta pre funkciu kolena. Poranenia zadného skríženého väzu vznikajú najčastejšie pri dopravných a športových úrazoch.

Žiaľ, nie každý pacient je po tomto úraze riadne diagnostikovaný a adekvátne liečený, preto v drvivej väčšine prípadov liečime chronické poranenie a nie akútne, ktorého liečba je jednoduchšia a aj jeho výsledky sú lepšie. Hlavnou indikáciou pre chirurgickú liečbu je subjektívny aj objektívny pocit funkčnej instability (giwing way), bolesti a obmedzenie pohybu v bežnom živote a sekundárne zmeny na kolene v dôsledku instability (varozita, artróza ...).
V tejto práci sú stručne opísané súčasné poznatky o možnostiach diagnostiky a liečby chronického poranenia zadného skríženého väzu a stručný prehľad výsledkov ošetrenia ruptúry zadného skríženého väzu na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave. Najčastejšie sa stretávame s posterolaterálnou instabilitou, keď je poškodený arcuatus komplex, lig. collaterale laterale, dorzolaterálne puzdro kĺbu a zadný skrížený väz (ligamentum cruciatum posterius – LCP).
Diagnosticky najdôležitejšia je pozitívna zadná zásuvka, reverzný „pivot - shift“ test, posterolaterálna zásuvka vo vonkajšej rotácii 30°, 60° a 90°, Lachmanov test a rtg. držané snímky, rtg. konvenčné v dvoch projekciách a MRI vyšetrenie. Pri chronických instabili tách by sa izolované lézie LCP mali operovať iba na základe zhoršovania klinického stavu poraneného, avšak takýchto pacientov je veľmi málo. Principiálne by sa lézia LCP mala zrekonštruovať alebo nahradiť i pri izolovanej ruptúre, lebo zhoršovanie instability kolena po čase nastáva skoro u všetkých pacientov.
Podstatne viac pacientov má komplexné chronické zadné insta bility kolena. V ich terapeutickom pláne sa musia zohľadniť kostné faktory a pri morfotype varus vykonať pred náhradou LCP ko -rekčnú osteotómiu. Pri posterolaterálnej instabilite je potrebné popri náhrade LCP vykonať aj rekonštrukciu bočného komplexu. Rýchle rozšírenie vedomostí o tomto väze dovolí rozšíriť spektrum možností exaktnej diagnostiky a indikácií konzervatívnej a ope račnej terapie.
Kľúčové slová: zadný skrížený väz – diagnostika – náhrada zadného skríženého väzu – rehabilitácia.Summary
The rupture of ligamentum cruciatum posterius is a serious injury due to the irreplaceable role of the ligament for the knee function. The injuries of ligamentum cruciatum posterius emerge mostly in traffic and sport accidents. Unfortunately, not every patient is properly diagnosed and adequately treated after such accidents and accordingly in the majority of cases chronic and not acute injuries, whose treatment is usually simpler with better results, are treated. The main indication for surgical treatment is subjective and objective feeling of functional instability (giving way), pain and restricted movement in everyday life and secondary changes in the knee due to instability (varosity, arthrosis..).
The submitted paper briefly describes the current knowledge about the modes of diagnostics and treatment of chronic ligamentum cruciatum posterius and shortly outlines the results in the treatment of the ruptured ligamentum cruciatum posterius at the Clinic of Trauma Surgery of University Hospital with Derer´s Policlinic in Bratislava. The most commonly faced injuries embrace posterolateral instability with impaired arcuatus complex, ligamentum collaterale laterale, dorsolateral articular capsule and ligamentum cruciatum posterius.
From the diagnostic point of view positive posterior socket in external rotation 30°, 60°, 90°, Lachman test and X-ray scans, conventional X-ray in two projections and MRI are most important. In chronic instability isolated LCP lesions should be operated only in case of deteriorated clinical state of the patient. However, these patients are rare. Principally, LCP lesion should be reconstructed or replaced also in isolated rupture, because instability deterioration of the knees is observed in all patients after some time.
A considerably higher number of patients show complex chronic posterior instability of the knee. In their therapeutic plan osseous factors must be considered and in the morphotype varus, correctional osteotomy should be performed prior to LCP replacement. In posterolateral instability apart from LCP replacement, it is necessary to perform also the reconstruction of the lateral complex. Rapid spread of knowledge about this ligament will enable to expand the spectrum of the alternatives of exact diagnostics and indications of conservative and surgical therapy.
Key words: ligamentum cruciatum posterius – diagnostics – LCP replacement – rehabilitation.


Ladislav VESELÝ, Jozef SABOL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO

Algorithm of the treatment of chronic injury of knee ligamentum cruciatum posterius

(Z Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera a zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)