SÚHRN
Ruptúra predného skríženého väzu (ligamentum cruciatum anterius – LCA, predný skrížený väz) sa považuje za jeden z najčastejších úrazov väzov kolena.

Ruptúra LCA vzniká pri nadmernej prednej translácii a extrarotácii tíbie. Neriešenie prípadov instability kolena zapríčiňuje následnú dezintegráciu valivého a kĺzavého pohybu kondylov femuru po plató tíbie a zvyšuje výskyt sekundárnych lézií meniskov a chondrálnych lézií s neskoršími artrotickými zmenami.
Pred rozhodnutím sa pre konzervatívnu, resp. chirurgickú liečbu je nutné podrobné vyšetrenie a určenie profilu pacienta. U inaktívnych pacientov bez príznakov instability sa možno rozhodnúť pre kon­zervatívnu liečbu. U mladých a aktívnych pacientov a u pa cientov s príznakmi instability je nutná rekonštrukcia predného skríženého väzu. Hlavným cieľom riešenia je odstrániť instabilitu a obnoviť fyziologickú kinematiku a biomechaniku kolena. V súčasnosti sa preferuje artroskopická rekonštrukcia LCA s množstvom individuálnych variantov technického riešenia s výberom množstva štepov. V drvivej väčšine autori používajú autológne štepy, 
blok-ligamentum-blok (B-T-B, bone – patellar tendon – bone) z ligamentum patellae proprium a z hamstringov (semitendinosus, gracilis). Z dlhodobého hľadiska sa nezistili výraznejšie rozdiely medzi druhmi štepov a výsledkom operácie. Dôležité je podotknúť, že v ostatnom čase sa na kongresoch venovaných tejto problematike diskutuje o „bungee” efekte pri tzv. mäkkých štepoch, ako sú hamstringy, a preferuje sa B-T-B štep.
Jednotliví autori používajú rôzne techniky rekonštrukcie – jedno kanálovú (jednozväzkovú) „single bundle“ len jedným zväzkom štepu, resp. dvojkanálovú techniku „double dundle“ dvomi zväzka mi štepu. Úspešnosť a výsledok operácie sa odvíja od správneho umiestnenia štepu, fyziologického napätia väzu, mechanickej stabilite fixácie, voľnej hybnosti bez známok „impingementu” a od vhodnej rehabilitácie. 
Kľúčové slová: predný skrížený väz (LCA) – rekonštrukcia LCA – implantát (štep) – umiestnenie tunela – „single/double bundle“ technika – fixácia štepu. Summary
The rupture of ligamentum cruciatum anterius is considered to be one of the most frequent accidents of the knee ligaments. The LCA rupture arises in excessive anterior translation and tibial extrarotation. Nontreatment of instabile knee subsequently causes disintegration of rolling and floating movement of femoral condyles along the tibia plateau and thus increasing the incidence of secondary lesions of menisci and chondral lesions with arthrotic changes developing in later stages.
Before making decision as to which treatment to choose whether conservative or surgical, a detailed examination and patient´s profile determination are required. Conservative treatment may be chosen in cases of inactive patients without instability symptoms. In young and active patients and in patients with instability symptoms, the reconstruction of ligamentum cruciatum anterius is mandatory. The main goal of the treatment is to remove instability and restore physiological kinematics and biomechanics of the knee. At present arthroscopic reconstruction of LCA along with numerous individual variants of technical management and a wide scale of grafts, is recommended. The authors use predominantly autologous grafts, block-ligamentum-block (B-T-B, bone, patellar tendon-bone), from ligamentum patellae proprium and from hamstrings (semitendinosus gracilis). From long-term aspect no significant differences among various kinds of grafts and among the results of the surgery, were found. It should not be omitted that the recently held congresses devoted to this area of problems, discuss about „bungee” effect in the so called soft grafts such, as hamstrings, and B–T-B graft.
The authors use various techniques – one-canal (“single-bundle” graft or two – canal technique “double bundle” graft. The success and the result of the operation depend on the proper placement of the graft, physiological tension of the ligament, mechanical stability of fixation, free mobility with no signs of „impingement” and on adequate rehabilitation.
Key words: ligamentum cruciatum anterius (LCA) – LCA reconstruction – graft – placement of the tunnel – “single/double bundle” technique – graft fixation.


Peter MALINOVSKÝ, Juraj GALOVIČ, Jozef SABOL, Stanislav MIKUŠKA, Alan DOSTÁL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO

Reconstruction of the lesion of ligamentum cruciatum anterius – current situation

(Z Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)