SÚHRN
Autori sa vo svojom článku podrobne zaoberajú vznikom a vývojom osteoartrózy, ktorá predstavuje pre každý štát  veľký ekonomický a medicínsky problém.

V úvode rozoberajú skladbu a mechanizmus výživy chrupky, etiopatogenézu vzniku a hlavné príznaky osteoartrózy. V ďalšej kapitole uvádzajú možnosti konzervatívnej nefarmakologickej a farmakologickej liečby, najmä so zameraním na novodobé chondroprotektívne preparáty. Chirurgickú liečbu rozdelili na kauzálnu liečbu, operačnú liečbu na chrupke a na umelé náhrady. Opisujú jednotlivé možnosti operačnej liečby s odkazom na svetovú medicínsku literatúru a opisujú výhody i nevýhody jednotlivých chirurgických výkonov. V závere načrtávajú možnosti prevencie osteoartrózy.
Kľúčové slová: osteoartróza kolena – konzervatívna liečba – operačná liečba – kĺbové náhrady.Summary
The paper describes in detail the origin and development of osteoarthrosis that represents a great economic burden and medical problem for every country. The introduction analyses the structure 
and mechanism of cartilage nutrition, etiopathogenesis of the onset and main symptoms of osteoarthrosis. The next chapter lists the possibilities of conservative nonpharmacological treatment with special focus on the modern new generation of chondroprotective preparations. Surgical tretament is divided into causal, surgical treatment of the cartilage and artificial replacements. The authors describe modes of surgical treatment compared with that in medical literature and describe the pros and cons of the various surgical interventions. The conclusion outlines the modes of osteroarthrosis prevention.
Key words: knee osteoarthrosis – conservative treatment – surgical treatment – joint replacements.


Stanislav MIKUŠKA 1,2, Juraj GALOVIČ 1, Peter MALINOVSKÝ 1

Conservative and surgical treatment of osteoarthrotic knee

(Z 1Kliniky úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, a z 2Katedry úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prednosta kliniky a vedúci katedry prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)