SÚHRN
Zlomeniny distálneho rádia predstavujú širokú škálu rôznoro dých zlomenín. Tak ako zlomeniny ovplyvňujú samotný distálny rádius, môžu vplývať aj na zápästie, distálny rádioulnárny kĺb a distálnu ulnu.

Vzhľadom k tomu je liečba rozdielna, od sadrovania až k operáciám. Princípom liečby je repozícia a retencia fragmentov s obnovou dĺžky rádia, volárneho sklonu a intraartikulárneho povrchu. Prijateľná repozícia predstavuje skrátenie rádia do 2 mm oproti ulne, volárny sklon väčší ako 0° a intraartikulárny schod do 1 mm. Tento článok prezentuje súčasné trendy v diagnostike, liečbe a komplikáciách zlomenín distálneho rádia.
Kľúčové slová: zlomenina – rádius – zápästie.SUMMARY
Fractures of the distal radius include a wide spectrum of fracture patterns. As well as involving the distal radius, these injuries can involve the wrist, the distal radio-ulnar joint and the distal ulna. The management of these injuries is consequently diverse, ranging from a plaster cast to advanced surgery. The principles of treatment are to reduce and maintain the reduction by restoring the radial height, volar tilt and intra-articular step. The acceptable reduction is to have radial height to within 2 mm of the ulnar, volar tilt greater than 0° and intra-articular step less than 1 mm. The present paper reviews the current concepts in the diagnosis, management and complications of distal radial fractures.
Key words: fracture – radius – wrist.


Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO, Tomáš HEGER, Michal BOŽÍK

Current concepts in the treatment of distal radial fractures

(Z Kliniky úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.)