SÚHRN
Otvorená repozícia a vnútorná fixácia sú zlatým štandardom v liečbe zlomenín distálneho humeru u dospelých.

Lakťový kĺb koordinuje pohyby hornej končatiny a napomáha vykonávanie bežných denných aktivít. Ak vznikne zlomenina distálneho humeru ovplyvní to funkciu celého lakťa. Cieľom otvorenej repozície a vnútornej fixácie je zachovanie čo najanatomickejšieho posta venia. Väčšina súčasnej literatúry sa pri vnútornej fixácii prikláňa k dlahovej osteosyntéze, prípadne k fixácii Kirschnerovými drôtmi alebo skrutkami. I keď intraartikulárne zlomeniny distálneho humeru predstavujú menej ako 2 % všetkých zlomenín, je nutné venovať veľkú pozornosť metóde ošetrenia, pretože tieto zlomeniny sa považujú za jedny z najzložitejšie riešiteľných zlomenín vôbec. 
Kľúčové slová: zlomenina – distálny humerus – repozícia – vnútorná fixácia.


SUMMARY
Open reduction and internal fixation is the most current treatment for distal humeral fractures in the adult. The elbow joint coordinates movements of the upper extremity, facilitating execution of activities of daily living. When the distal humerus is injured, elbow joint function can be impaired. The goal of open reduction and internal fixation is restoration of normal anatomy. Recent literature in treatment of internal fixation favour plate fixation, simple K-wire or the screw fixation. Although intra-articular distal humerus fractures constitute less than 2 % of all fractures treated, there has been much attention paid to their method of treatment, because they have proven to be some of the most challenging fractures. 
Key words: fracture – distal humerus – reduction – internal fixation.


Radoslav ZAMBORSKÝ 1, Peter ŠIMKO 2, Tomáš BRAUNSTEINER 3

Management of distal humerus fractures in adults

(1 Z Kliniky Úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave, prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., z 2Katedry úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., a z 3Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Allgemeine Krankhaus Wien, Österreich, 
prednosta prof. V. Vécsei, M.D.)