PÔVODNÉ PRÁCE
Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša OLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ, Alena VACULÍKOVÁ, Dagmar BRUCKMAYEROVÁ: Monitorovanie vývoja rezistencie na antibiotiká u mikróbov z bakteriémií pacientov šiestich fakultných nemocníc SR v rokoch 2002 až 2006
Marta BABÁLOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Erich KALAVSKÝ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA: Disociácia transferu rezistencie na meropeném v rôznych druhoch recipientných mikróbov


PREHĽADY
Radoslav ZAMBORSKÝ, Peter ŠIMKO, Tomáš BRAUNSTEINER: Taktika ošetrenia zlomenín distálneho humeru u dospelých
Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO, Tomáš HEGER, Michal BOŽÍK: Dnešný pohľad na liečbu zlomenín distálneho rádia
Stanislav MIKUŠKA, Juraj GALOVIČ, Peter MALINOVSKÝ: Konzervatívna a operačná liečba artrotického kolena
Peter MALINOVSKÝ, Juraj GALOVIČ, Jozef SABOL, Stanislav MIKUŠKA, Alan DOSTÁL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Rekonštrukcia lézie predného skríženého väzu kolena – súčasný stav
Ladislav VESELÝ, Jozef SABOL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Algoritmus liečby chronického poškodenia zadného skríženého väzu kolenného kĺbu
Tomáš HEGER, Peter ŠIMKO, Ján GRAUZEL, Vladimír POPELKA: Ako správne ošetrovať zlomeniny pätovej kosti
Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ: Choroby vyššieho veku skracujú očakávanú dĺku života: interferencia vitamínu D


VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Anna EGNEROVÁ, Mária AVDIČOVÁ, Anna BARÁKOVÁ: K primárnej prevencii chronických chorôb


LIST VEDÚCEMU REDAKTOROVI
Miroslav MIKULECKÝ: K etike vedeckej komunikácie


Krátke správy
Peter Kristian, Ivan Schréter: Epidemiológia hepatitídy C v SR
Boris Rychlý: Histologické obrazy hepatitídy C


História a súčasnosť
Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc. osemdesiatnikom
CONTENT


ORIGINAL ARTICLES

Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša OLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ, Alena VACULÍKOVÁ, Dagmar BRUCKMAYEROVÁ: Monitoring of development of resistance of bacteria to antibiotics from patients with bacteraemia isolated in six University hospitals in Slovakia in years 2002 to 2006
Marta BABÁLOVÁ, Jana BLAHOVÁ, Erich KALAVSKÝ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA: Transferable resistance to meropenem dissociates in different strains of recipient bacteria


OVERVIEWS
Radoslav ZAMBORSKÝ, Peter ŠIMKO, Tomáš BRAUNSTEINER: Management of distal humerus fractures in adults
Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO, Tomáš HEGER, Michal BOŽÍK: Current concepts in the treatment of distal radial fractures
Stanislav MIKUŠKA.Juraj GALOVIČ, Peter MALINOVSKÝ: Conservative and surgical treatment of osteoarthrotic knee
Peter MALINOVSKÝ, Juraj GALOVIČ, Jozef SABOL, Stanislav MIKUŠKA, Alan DOSTÁL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Reconstruction of the lesion of ligamentum cruciatum anterius – current situation
Ladislav VESELÝ, Jozef SABOL, Ján GRAUZEL, Peter ŠIMKO: Algorithm of the treatment of chronic injury of knee ligamentum cruciatum posterius
Tomáš HEGER, Peter ŠIMKO, Ján GRAUZEL, Vladimír POPELKA: Management of calcaneum fractures
Rastislav DZÚRIK, Kornélia ŠTEFÍKOVÁ: Aging-related diseases reduce the life expectance: Interference of vitamin D


PUBLIC HEALTH
Anna EGNEROVÁ, Mária AVDIČOVÁ, Anna BARÁKOVÁ: Primary prevention of chronic diseases


LETTER TO THE EDITOR
Miroslav MIKULECKÝ: Ethics of scientific work


Smart mesages
Peter Kristian, Ivan Schréter: Epidemiology of hepatitis C in Slovak Republic
Boris Rychlý: Histology of hepatitis C


History and the present
Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc. anniversary


Loading...