Editorial
Eva MITROVÁ: K aktuálnosti prionových chorôb

Pôvodné práce
Girma BELAY, Oľga NYITRAYOVÁ, Eva MITROVÁ: Porovnanie fibríl asociovaných so scrapie (SAF) pri genetickej a sporadickej forme Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 
Dana SLIVARICHOVÁ, Monika URSÍNYOVÁ, Iveta UHNÁKOVÁ, Silvia KOŠČOVÁ, Eva MITROVÁ: Vplyv nerovnováhy mangánu a medi v životnom prostredí na fokálne nahromadenie Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby Prehľady
Eva MITROVÁ: Slovenský prínos k výskumu prionových chorôb: bilancia výsledkov 30-ročnej činnosti na vedeckovýskumnej základni Slovenskej zdravotníckej univerzity 
Axia KRAJŇÁKOVÁ, Viliam KRAJŇÁK: Význam opakovaného eeg vyšetrenia pri genetickej forme klasického variantu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 
Eva MITROVÁ, Dušan ĎURČANSKÝ: Možnosti a riziká histopatologickej diagnostiky prionových chorôb 
Vlastimil MAYER, Eva MITROVÁ: K prevencii iatrogénneho a profesionálneho prenosu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby 

História a súčasnosť:
Prof. R.G. WILL, prvý čestný doktor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

CONTENT

EDITORIAL

Eva MITROVÁ: Actuality of prion diseases 

ORIGINAL ARTICLES
Girma BELAY, Oľga NYITRAYOVÁ, Eva MITROVÁ: Comparison of scrapie associated fibrils (SAF) in genetic and sporadic forms of Creutzfeldt-Jakob disease 
Dana SLIVARICHOVÁ, Monika URSÍNYOVÁ, Iveta UHNÁKOVÁ, Silvia KOŠČOVÁ, Eva MITROVÁ: Influence of the environmental 
disbalance of manganese and copper on the focal accumulation of Creutzfeldt-Jakob disease 

OVERWIEWS
Eva MITROVÁ: Slovak contribution to the research on prion diseases: results of 30 years lasting activities in the Research base of Slovak Health University 
Viliam KRAJŇÁK, Axia KRAJŇÁKOVÁ: Repeated EEG in genetic form of classic variant Creutzfeldt-Jakob disease 
Eva MITROVÁ, Dušan ĎURČANSKÝ: Histopathological diagnosis of prion diseases: chances and risks 
Vlastimil MAYER, Eva MITROVÁ: Prevention of iatrogennic and professional transmission of Creutzfeldt-Jakob disease 

History
Prof. R.G. WILL, the first Honorary doctor of Slovak Health University


Loading...