Súhrn
Len nové formy aktivít môžu efektívne ovplyvniť riziká, ktoré sa v súčasnosti objavujú. Nadchádzajúce roky sú výzvou, aby sme našli kľúč na uvoľnenie všade prítomného potenciálu podpory zdravia, vo všetkých rodinách a rezortoch. Treba prelomiť tradičné bariéry medzi rezortmi, medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami, medzi verejnými a súkromnými sektormi. Spolupráca je podstatná. Vyžaduje si to partnerstvo novej kvality na báze rovnosti.


Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo – podpora zdravia – investícia do zdravia – partnerstvo pre zdravie – infraštruktúra podpory zdravia.
Summary
Only new activity forms can effectively influence risks emerging today. Upcoming years are the challenge to find the key for releasing everywhere present health promotion potential in all families and sectors. It is needed to break traditional barriers between the sectors, between governmental and non-governmental organizations, between public and private sectors. Cooperation is essential. It requires the partnership of new quality on equity base.
Key words: public health, health promotion, investment in health, partnership for health, health promotion infrastructure.


Health promotion – factor of progression and new non-traditional accesses

Ivan ROVNÝ
(z Katedry environmentálneho zdravia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci doc. MUDr. I. Rovný, MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky)