SÚHRN

Postupná strata účinnosti mnohých antibiotík je spôsobovaná a urýchľovaná úmerne s množstvami rôznych podávaných antibiotík, ale aj s ďalšími faktormi, ako je frekvencia transferov génov rezistencie z rezistentných baktérií na citlivé, a s frekvenciou kontaminácie pacientov a prostredia už rezistentnými baktériami. Tento posledný činiteľ je preventabilný. Dôsledné dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení znižuje riziko kolonizácie a následného infekčného procesu pacientov, ktorí podstúpili invazívne liečebné zásahy alebo sú z iných dôvodov hospitalizovaní na pracoviskách intenzívnej medicíny. Disku tuje sa aj o problematike perioperačnej profylaxie antibiotikami a jej možného vplyvu na budúcu účinnosť antibiotík.

Kľúčové slová: nozokomiálne infekcie – rezistencia na antibiotiká – prevencia.SUMMARY

The gradual loss of effectivity of various antibiotics is caused and accelerated by some factors: the amount and spectrum of administrated antibiotics to patients, the exchange of genes of multiresistance by their transfer from already resistant bacteria in the given region or environment to susceptible microbes and, last but not least, by the frequency and amount of contamination by resistant strains. The problems of perioperative application of antibiotics and its influence on the development and exchange of resistant bacteria and their colonization of patients are discussed.

Key words: nosocomial infections – resistance to antibiotics – prevention.


Nosocomial infection prevention maintains the antibiotic effectiveness

Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr., Radko Menkyna, Ivan Rovný
(Zo Subkatedry chemoterapie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vedúci prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., Úradu verejného zdravotníctva, riaditeľ doc. MUDr. I. Rovný, CSc., MPH, hlavný hygienik Slovenskej republiky)