SÚHRN

Zlomeniny predstavujú v medicíne urgentný stav. Sú vypracované zásady ich diagnostiky, liečby a doliečovania. Zväčša ide o traumatické zlomeniny, teda zlomeniny pri adekvátnom úraze. Sú však ďalšie, ktoré zaraďujeme medzi špeciálne typy zlomenín.

Ostatné roky sa stala v niektorých medicínskych odboroch módnou nadmerná snaha o prevenciu zlomenín. Týka sa to odborov, ktoré sa priamo na liečbe zlomenín nepodieľajú, len majú snahu im predchádzať. Ide hlavne o internistov, endokrinológov, dokonca aj gynekológov. Často počujeme a vidíme pri interpretácii zlomenín z týchto teoretických odborov viaceré tvrdenia, ktoré vyplývajú len z teoretických poznatkov bez praktických skúsenosti s ošetrovaním zlomenín. V diskusiách na túto tému máme často rozdielne názory, ktoré vyplývajú z našej každodennej práce s kosťou a kostným tkanivom, hlavne na operačnej sále. Snahou tohto článku je formou súborného referátu ukázať na základe vlastnej praxe a súčasných teoretických poznatkov závažnosť problematiky zlomenín a upriamiť pozornosť na zriedkavejšie, menej časté typy zlomenín, ktoré vyžadujú osobitnú diagnostiku a liečbu.

Kľúčové slová: špeciálne fraktúry – patologické fraktúry – stre sové fraktúry – detské fraktúry.


Summary

Fractures pose an urgent issue in medicine. The principles of their diagnostics, treatment and after-treatment have been developed. In most cases fractures occur in accidents. Other fractures rank among special types of fractures. In the past years an excessive effort to prevent fractures became very fashionable in some medical fields mainly those directly not participating in the treatment of fractures but aiming at their prevention, such as internal medicine, endocrinology, gynecology. We often witness numerous statements in the interpretation of fractures resulting from mere theoretical knowledge without any practical experiences. In the discussions about this topic our opinions differ as they result from our everyday work with bone and osseous apparatus in the operating theatre.

The attempt of our paper is to point at the severity of these problems based on our own experiences and to draw attention to scarce and less frequent types of fractures requiring special diagnostics and treatment.

Key words: special fractures – pathological fractures – stress fractures – fractures in children


Special fractures

Jozef VOJTAŠŠÁK
(Z katedry ortopédie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a z Clinica orthopedica, špecializovanej ortopedickej nemocnice v Bratislave, vedúci prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.)