V posledných desaťročiach sa stala vírusová hepati tída C významným svetovým zdravotníckym problé­mom. Od objavenia jej vyvolávateľa v r. 1989 sa publikovalo množstvo epidemiologických, mikrobio­logických aj klinických údajov o tejto závažnej chorobe a jej liečbe, ale napriek nesporným pokrokom ostáva mnoho problémov naďalej otvorených.

Cieľom práce bolo zhodnotiť epidemiologické a klinické aspekty u hos pitalizovaných pacientov s hepatitídou C ako aj vlastné skúsenosti s ich liečbou na Klinike pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN LP v Košiciach za trojročné obdobie.


Hepatitis C on the Infectious Department Košice in the years 2003 – 2005

Peter KRISTIAN, Ivan SCHRÉTER, Alžbeta PELLOVÁ, Bartolomej MAGYAR, Zuzana PARALIČOVÁ, Štefan PORUBČIN
(Z Kliniky pre infekčné choroby, LF UPJŠ a FN LP Košice, prednosta prof. MUDr. I. Schréter, CSc.)