Súhrn

Východisko: Očkovanie je najúčinnejším prostriedkom na zníženie nepriaznivých dôsledkov chrípky. Určovanie stratégie očkovania a sledovanie zaočkovanosti (vaccination coverage) sú dôležitou súčas­ťou prípravy na očakávanú pandémiu chrípky.

Cieľ: Zistiť zaočkovanosť proti chrípke na Slovensku v rokoch 2000 až 2005, porovnať ju so zaočkovanosťou v iných štátoch a pokúsiť sa vytýčiť stratégiu na dosiahnutie cieľov stanovených SZO a EÚ do roku 2010 dosiahnuť zaočkovanosť proti chrípke 75 % osôb v riziku.

Metódy: Na Slovensku boli očkovacie látky proti chrípke v rokoch 2000 až 2004 hradené tromi spôsobmi: zo štátneho rozpočtu, zdravotnými poisťovňami a súkromnými osobami. Od roku 2005 sa zo štátneho rozpočtu očkovacie látky nenakupujú. Údaje o celkovom počte distribuovaných očkovacích látok každoročne poskytovali dovozcovia. Údaje o zaočkovanosti osôb 65 ročných (60 ročných od roku 2005) a starších sme získali zo zdravotných poisťovní a z kontroly očkovania osôb umiestnených v ústavoch sociálnej starostlivosti vykonávanej úradmi verejného zdravotníctva. Informácie o spotrebe očkovacích látok vo vybraných krajinách sveta roku 2005 sú výsledkom prieskumu medzinárodnej pracovnej skupiny Macroepidemiology of Influenza Vaccination Study Group, ktorej je Slovensko členom.

Výsledky: Celkový počet distribuovaných dávok očkovacej látky proti chrípke na Slovenku 18/1000 obyvateľov v roku 1996 sa do roku 2005 zvýšil na 113/1000. Zaočkovanosť osôb 65 (resp. 60) ročných a starších vzrástla od roku 2000 z 20,7 % na 37,9 % v roku 2003, do roku 2005 však klesla až na 29,3 %. Najvyššia spotreba 350/1000 bola v roku 2005 v Kanade. Vo väčšine krajín dochádza k nárastu spotreby očkovacej látky. V niektorých štátoch ako napr. Česko, sa v rokoch 2003 až 2005 znížila spotreba z dôvodov nedostatku očkovacej látky.

Závery: K nárastu spotreby očkovacej látky proti chrípke v rokoch 1996 – 2005 v SR prispelo najmä dôsledné plnenie imunizačného programu a posilnenie surveillance chrípky ako súčasť prípravy na očakávanú pandémiu. Spotreba však nedosahuje úroveň vyspelých štátov Európy, napriek tomu, že na Slovensku je zaočkovanosť rizikových skupín jeden z indikátorov kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Príčiny poklesu zaočkovanosti osôb vo veku 65+ (resp. 60+) v rokoch 2003 až 2005 nie sú známe. Na dosiahnutie cieľov SZO a EÚ a zlepšenie ochrany zdravia populácie odporúčame: zabezpečiť prednostné očkovanie rizikových skupín a sledovať ich zaočkovanosť; posilňovať surveillance chrípky; zintenzívniť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, pretože ich postoje k očkovaniu výrazne ovplyvňujú zaočkovanosť osôb, ktoré sú v ich starostlivosti; usmerňovať očkujúcich lekárov v očkovaní proti chrípke všeobecne prijatým dokumentom; systémovými zmenami zabezpečiť zvyšovanie dovozu očkovacej látky.

Kľúčové slová: chrípka – očkovanie proti chrípke – zaočkovanosť v Slovenskej republike.


Summary

Introduction: Vaccination is the most effective tool how to decrease unfavorable consequences of influenza. The identification of strategy of vaccination and follow-up of vaccination coverage are an important part of preparation for the expected pandemics of influenza.

Aim: To find vaccination coverage against influenza during 2000 – 2005, compare it with that in other countries and try to define the strategy to attain the goals determined by WHO and EU: to attain 75 % vaccination rate against influenza in risk subjects.

Methods: During 2000-2004 vaccines against influenza in Slovakia were covered by three ways: by the state budget, by insurance companies and private persons. Since 2005 vaccines have not been covered by the state budget. The data on the total number of distributed vaccines were annually provided by importers. The data on vaccination of 65 year old persons (60 year old persons since 2005) and older were obtained from health insurance companies and from controls of vaccinations of residents of social care facilities provided by public health authorities. The information of the consumption of vaccines in selected countries worldwide in 2005 results from the survey of the Macroepidemiology of Influenza Vaccination Study Group, whose member is also Slovakia.

Results: A total number of distributed doses of vaccines against influenza in Slovakia has increased from 1996 (18/1000 inhabitants) to 113/1000 in 2005. The vaccination rate of 65 years subjects (or 60 years old) and older elevated since 2000 from 20.7% to 37.9 % in 2003, however it dropped to 29.3 % until 2005. The highest consumption 350/1000 was in Canada in 2005. In the majority of countries the increase in the consumption of vaccines is observed. In some states, such as Czech the consumption decreased due to shortage of vaccines in 2003-2005.

Conclusions: The increase of consumption of vaccines against influenza in 1996-2005 in Slovakia was caused by consistent fulfilment of the immunization program and fortification of influenza surveillance as a part of preparation for expected pandemics. The consumption does not reach the level of developed European countries, despite the fact that the vaccination coverage of risk groups is one of the indicators of quality of health care delivery in Slovakia. The causes of decreased vaccination rate of 65+ year old subjects (or 60+) during 2003-2005 are not known. The following measures are recommended to achieve the WHO and EU goals and to improve health protection of the population : to provide vaccination of risk groups and follow up of their vaccination coverage, to fortify surveillance of influenza, to intensify the education of health care personnel because their attitudes towards vaccination affect the vaccination coverage of subjects cared for, to inform the doctors providing vaccination against influenza about generally accepted documents, and to increase the import of vaccines by the system changes.

Key words: influenza – influenza vaccination – vaccination coverage in Slovakia.


Vaccination against influenza in Slovakia in the period of 2000 – 2005

Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ


(Z Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci katedry Doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. profesor, z Odboru epidemiológie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, riaditeľ MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH, z Odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave, vedúci odboru MUDr. RNDr. Ján Mikas)