Súhrn

Východisko: Invazívne mykotické infekcie predstavujú závažný medicínsky problém a vzhľadom na ich predominantný výskyt u imunokompromitovaných pacientov sa vo významnej miere podieľajú na ich morbidite a mortalite. Štandardným prípravkom v liečbe je amfotericín B, ktorý stále poskytuje najširšie antimykotické spektrum, avšak v účinných dávkach má významné toxické nežiaduce účinky. Významný prínos pre antimykotickú liečbu predstavujú nové azoly a echinokandíny so širokým spektrom, dobrou biologickou dostupnosťou a dobrým bez pečnostným profilom.

Súbor: Na Klinike hematológie a transfuziológie FNsP Bratislava (KHaT) bolo v rokoch 2003 – 2006, hospitalizo vaných 41 pacien tov s možnou (88 %) a dokázanou (12 %) invazívnou mykotickou infekciou. Príčinou hospitalizácie pacientov bolo podávanie chemoterapie u 25 pacientov (61 %), realizácia alogénnej transplantácie PKB u 13 pacientov (31 %), dvaja pacienti boli po autológnej transplantácii PKB (4,8 %) a 1 pacient bol prijatý v ťažkej neutropénii bez predchádzajúcej liečby.

Metódy: Retrospektívna analýza

Výsledky: Všetci pacienti boli liečení vorikonazolom, či už v prvej alebo druhej línii. Odpoveď na liečbu sa hodnotila na základe klinických a CT nálezov pričom v 56 % sme zazna menali regresiu, stacionárny nález pretrvával u 20 % pacientov a 24 % vykazovalo progresiu choroby. Podobné výsledky vyplývajú zo štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou vorikonazolu vliečbe invazívnych mykotických infekcií.

Záver: Na Klinike hematológie a transfuziológie (KHaT) predstavujú invazívne mykotické infekcie častú komplikáciu u pacientov v ťažkej neutropénii, ktorá nastáva najčastejšie po podaní chemoterapie alebo po transplantácii krvotvorných buniek (TPKB). Práca mala za cieľ poukázať na problematiku invazívnych mykotických infekcií a poskytnúť pohľad na výskyt a výsledky diagnostiky a liečby týchto infekcií u hematologic kých pacientov na KHaT v Bratislave.

Kľúčové slová: invazívne mykozické infekcie – febrilná neutro pénia – imunokompromitovaný pacient.


Summary

Introduction: Invasive mycotic infections pose a serious problem to clinicians and due to their predominant occurence in immunocompromised patients, they significantly contribute to their morbidity and mortality. Amfotericin B is a standard drug in the treatment which is still offering the broadest antimycotic spectrum. However, in effective doses it has significant undesirable toxic effects. New azoles and wide spectrum echinocandines with good biological availability and good safety profile represent a significant contribution to antimycotic treatment.

Patients and methods: At the Clinic of Hematology and Transfusiology, invasive mycotic infections represent frequent complications in patients with serious neutropenia most often appearing after chemotherapy or after the trasnsplantation of peripheral blood stem cells. The purpose of the project is to point at the problems of invasive mycotic infections and provide an outlook at the occurence and results of the diagnostics and therapy of these infections in hematologic patients.

Patients: During 2003 – 2006 41 patients with possible (88 %) and confirmed (12 %) invasive mycotic infection were hospitalized a the Clinic of Hematology and Transfusiology of University Hospital Bratislava (FNsP, KHaT). The patients were hospitalized due to chemotherapy in 25 patients (61%), allogeneic stem cell transplantation (SCT) in 13 % (31 %), 2 patients were after autologous transplantation of stem cells (4.8%) and 1 patient was admitted in severe neutropenia without previous treatment.

Results: All patients were treated by voriconasole either in the first or second line. The response to the treatment was evaluated on the basis of clinical and CT findings, whereas in 56 % regression was recorded, no response was found in 20 % and 24 % showed disease progression. The similar results are observed in the studies dealing with the efficacy of vorikonazole in the treatment of invasive mycotic infections.

Methods: Retrospective analysis

Conclusion: At the Clinic of Hematology and Transfusion (KHaT) invasive mycotic infections pose a common complication in severe neutropenic patients which appears most frequently after chemotherapy or after the transplantation of peripheral blood stem cells. The goal of the paper is to point at the problems of invasive mycotic infections and offer an outlook at the occurence and results of the diagnostics and treatment of these infections in hematologic patients at Clinic of Hematology and Transfusiology in Bratislava.

Key words: invasive mycotic infections – febrile neutropenia – immunocompromized patient


Therapy results of invasive mycotic infections in hematologic patients

Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK
(Z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a SZU, prednosta doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., primárka MUDr. Eva Demečková, FNsP Bratislava, nemocnica sv.Cyrila a Metoda v Bratislave)