Pôvodné práce
Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK: Výsledky liečby invazívnych mykotických infekcií u hematologických chorých 
Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ: Očkovanie proti chrípke v rokoch 2000 – 2005 Krátka správa
Peter KRISTIAN, Ivan SCHRÉTER, Alžbeta PELLOVÁ, Bartolomej MAGYAR, Zuzana PARALIČOVÁ, Štefan PORUBČIN: Hepatitída C na Klinike pre infekčné choroby v Košiciach v rokoch 2003 – 2005 

Prehľady
Jozef VOJTAŠŠÁK: Špeciálne fraktúry 
Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr., Radko Menkyna, Ivan rovný: Prevencia nozokomiálnych nákaz udržuje účinnosť antibiotík 
Martin HUŤAN, Martin HUŤAN ml., Jaroslav SEKÁČ: Aktuálne aspekty diagnostiky a liečby ťažkej akútnej pankreatitídy 

Verejné zdravotníctvo
Ivan ROVNÝ: Faktor pokroku, nové a netradičné postupy 

História a súčasnosť
Ladislav HEGYI: Storočnica primára MUDr. Eugena Gressnera 
CONTENT

Original articles
Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK: Therapy results of invasive mycotic infections in hematologic patients 
Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ: Vaccination against influenza in Slovakia in the period of 2000 – 2005 

Short message
Peter KRISTIAN, Ivan SCHRÉTER, Alžbeta PELLOVÁ, Bartolomej MAGYAR, Zuzana PARALIČOVÁ, Štefan PORUBČIN: Hepatitis C 
on the Infectious Department Košice in the years 2003 – 2005 

Overviews
Jozef VOJTAŠŠÁK: Special fractures 
Jana Blahová, Marta Babálová, Kvetoslava Králiková, Vladimír Krčméry, Jr. , Radko Menkyna, Ivan rovný: Nosocomial infection prevention maintains the antibiotic effectiveness 
Martin HUŤAN, Martin HUŤAN Jr., Jaroslav SEKÁČ: Actual aspects in management of the serious acute pancreatitis 

Public health
Ivan ROVNÝ: Health promotion – factor of progression and new non-traditional accesses 

History 
Ladislav HEGYI: Century of Eugen Gressner, M.D.


Loading...