Lekársky obzor 11/2007

Pôvodné práce
Jana TÓTHOVÁ, Eva DEMEČKOVÁ, Zuzana MICHALOVIČOVÁ, Firas Al SABTY, Martin MISTRÍK: Výsledky liečby invazívnych mykotických infekcií u hematologických chorých 
Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Jarmila LANČOVÁ, Arletta MAŤAŠOVÁ: Očkovanie proti chrípke v rokoch 2000 – 2005 

Súhrn
Len nové formy aktivít môžu efektívne ovplyvniť riziká, ktoré sa v súčasnosti objavujú. Nadchádzajúce roky sú výzvou, aby sme našli kľúč na uvoľnenie všade prítomného potenciálu podpory zdravia, vo všetkých rodinách a rezortoch. Treba prelomiť tradičné bariéry medzi rezortmi, medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami, medzi verejnými a súkromnými sektormi. Spolupráca je podstatná. Vyžaduje si to partnerstvo novej kvality na báze rovnosti.

SÚHRN

Postupná strata účinnosti mnohých antibiotík je spôsobovaná a urýchľovaná úmerne s množstvami rôznych podávaných antibiotík, ale aj s ďalšími faktormi, ako je frekvencia transferov génov rezistencie z rezistentných baktérií na citlivé, a s frekvenciou kontaminácie pacientov a prostredia už rezistentnými baktériami. Tento posledný činiteľ je preventabilný. Dôsledné dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení znižuje riziko kolonizácie a následného infekčného procesu pacientov, ktorí podstúpili invazívne liečebné zásahy alebo sú z iných dôvodov hospitalizovaní na pracoviskách intenzívnej medicíny. Disku tuje sa aj o problematike perioperačnej profylaxie antibiotikami a jej možného vplyvu na budúcu účinnosť antibiotík.

Súhrn

Akútna pankreatitída sa definuje ako akútny, reverzibilný zápalový proces, ktorý môže zahŕňať peripankreatické tkanivo, ako aj vzdialené orgány.

SÚHRN

Zlomeniny predstavujú v medicíne urgentný stav. Sú vypracované zásady ich diagnostiky, liečby a doliečovania. Zväčša ide o traumatické zlomeniny, teda zlomeniny pri adekvátnom úraze. Sú však ďalšie, ktoré zaraďujeme medzi špeciálne typy zlomenín.