Lekársky obzor 12/2007

PÔVODNÉ PRÁCE
Jana BLAHOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Marta BABÁLOVÁ, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ, Libuša GLOSOVÁ, Helena KNOTKOVÁ, Anna LIŠKOVÁ, Mária MOLOKÁČOVÁ: Výskyt rezistotypov u kmeňov koagulázo-negatívnych 
stafylokokov (CONS) izolovaných od pacientov s bakteriémiou v štyroch fakultných nemocniciach 

SÚHRN
Domáca starostlivosť je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou dlhodobej starostlivosti o jednotlivca. Dopyt po komplexnej domácej starostlivosti na Slovensku neustále rastie nielen zo strany klientov – pacientov, ale aj zo strany zdravotníckych pracovníkov. Podľa prieskumov až 90 % občanov uprednostňuje poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti vo svojej vlastnej domácnosti.

SÚHRN
Článok analyzuje situáciu a trendy v oblasti užívania alkoholických nápojov na Slovensku, v krajinách Európskej únie a vo svete. Predstavuje najdôležitejšie prístupy v oblasti kontroly alkoholu a intervencie so zameraním na konkrétne komunity a skupiny. Určuje najdôležitejšie stratégie a intervencie s cieľom znižovať škody, ktoré spôsobuje alkohol. Stanovuje kľúčovú úlohu ministerstva zdravotníctva a orgánov verejného zdravotníctva v oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly alkoholu s cieľom ďalej určiť kompetencie, zámery a úlohy.

SÚHRN
Zdravie je hodnotou samo osebe. Podať jednotnú definíciu zdravia je takmer nemožné. Rozlišujeme rôzne stupne zdravia rovnako ako rôzne stupne choroby. Želateľný stav je tzv. pozitívne zdravie. 

SÚHRN
Intravaskulárne katétre sú dôležitou súčasťou manažmentu o kriticky a chronicky chorých pacientov. Invazívne výkony spojené s použitím intravenóznych katétrov sú najčastejšou príčinou nozokomiálnych infekcií krvného obehu. Infekcie vzniknuté následkom zavedenia katétra do krvného obehu výrazne predlžujú dobu hospitalizácie hlavne v oddeleniach intenzívnej starostlivosti a zvyšujú finančné náklady na liečbu.