Lekársky obzor 1/2021

Lekársky obzor 1/2021

Lek Obz 1/2021PÔVODNÁ PRÁCA
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Zmeny parametrov metabolizmu lipoproteínov u pacientov so steatózou  pečene        

KLINICKÉ ŠTÚDIE
Gustáv KOVÁČ, Anna PORUBENOVÁ, Ivan MALÍK, Stanislav ORAVEC, Štefan KEČKÉŠ, Alena KRISTOVÁ, Michal FARKAŠ, Pavel BLAŽÍČEK, Vladimír HERIBAN, Jozef ŠUVADA: Poznámky k laboratórnej diagnostike Covid-19        
Sergiy SNIZHKO, Igor SHEVCHUK: Vyhodnotenie efektivity rôznych typov chirurgickej liečby hornej zostupujúcej hnisavej mediastinitídy        
Dmytro Dmytriiev, Oleksandr Nazarchuk, Mariia Faustova, Yuliana Babina, Kostyantin Dmytriiev, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKÝ: Vplyv lokálnych anestetík na tvorbu mikrobiálneho biofilmu S. aureus na povrchu venóznych katétrov. Multicentrická klinická štúdia  

Lek Obz 1/2021ORIGINAL PAPER
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Changes in lipoprotein metabolism parameters in patients with fatty liver disease   

Súhrn
Pečeň je orgán významne zasahujúci do metabolizmu lipidov a lipoproteínov. Je miestom syntézy apolipoproteínov, VLDL, LDL, ako aj cholesterolu a fosfolipidov. V pečeni sa katabolizujú remnanty chylomikrónov a LDL. Je teda pochopiteľné, že poškodenie funkcie pečene bude sprevádzané aj poruchami v spektre plazmatických lipoproteínov. Zmeny lipidového spektra v plazme predstavujú dôležitý rizikový faktor pri vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Cieľom našej práce bolo posúdiť zmeny v spektre lipoproteínov u pacientov so steatózou pečene. Vyšetrovaný súbor tvorilo 64 pacientov so steatózou pečene (32 mužov a 32 žien). Kontrolný súbor tvorilo 26 klinicky zdravých jedincov. U každého pacienta sme vyšetrili základné lipidové parametre – celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, non-HDL cholesterol, triacylglyceroly a apoproteíny AI a B.

Súhrn
Z pohľadu laboratórnej diagnostiky COVID-19 (princípov metodológie, interpretácie výsledku a nákladov) rozlišujeme laboratórne vyšetrenia poskytujúce diagnostickú istotu (rRT-PCR), znižujúce úroveň diagnostickej neistoty (sérológia), orientačné (rýchlotesty – najmenej spoľahlivé, vhodné len v špeciálnych situáciách a malom rozsahu) a doplnkové (rutinná biochémia, hematológia, imunológia) slúžiace na diferenciálnu diagnostiku a monitorovanie. Z pohľadu organizačného zabezpečenia je nevyhnutná spolupráca vedenia inštitúcie, klinického laboratória, intenzívnej starostlivosti, infektológie, pneumológie, internej medicíny a pediatrie. Koordinácia na republikovej úrovni predstavuje základný predpoklad.

Skúmanie a použitie melatonínu v rôznych oblastiach medicíny začalo byť aktuálne v posledných rokoch. Veľa štúdií ukazuje vysokú efektívnosť liečby melatonínom pri rôznych ochoreniach sprevádzaných imunodeficitom človeka (onkologické ochorenia, vírusové a infekčné ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia srdca, obličiek aj pečene). Napriek tomu imunomodulačný efekt melatonínu pri týchto ochoreniach sa neskúmal. Vykonali sme systematický prehľad randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) s použitím odporúčaných postupov Cochranovej príručky a postupov PRISMA, ktoré sa týkajú zmien imunitného systému pri liečbe melatonínom u dospelých pacientov s ochoreniami sprevádzanými imunodeficitom.

Alkaptonúria (AKU) je zriedkavé autozomálne recesívne ochorenie spôsobené nefunkčnosťou enzýmu homogentizát-1,2-dioxygenázy (HGD), ktorá je spôsobená mutáciami v HGD géne. V januári 2019 sa skončil projekt DevelopAKUre (7RP EÚ), ktorého súčasťou bolo klinické skúšanie SONIA2 zamerané na testovanie efektívnosti a bezpečnosti lieku nitizinón v liečbe tohto ochorenia. V skupine pacientov, ktorí užívali nitizinón došlo už po 12 mesiacoch k zníženiu u-HGA24 o 99,7 % v porovnaní s kontrolnou skupinou pacientov bez liečby. Po 48 mesiacoch sa u pacientov na nitizinóne pozoroval signifikantne nižší nárast skóre cAKUSSI oproti kontrolnej skupine. Výsledky teda indikujú, že nitizinón spomaľuje progresiu ochorenia.

Akútna disekcia ascendentnej aorty je závažný, život ohrozujúci stav. Medzi jej najčastejšie príznaky patrí náhle vzniknutá intenzívna bolesť na hrudníku, ale môže sa prejaviť aj dysfunkciou iných orgánových systémov z dôvodu ischémie, akútne vzniknutým šokom, alebo náhlou smrťou. Nie je to časté ochorenie a má mnoho príznakov spoločných s inými ochoreniami, nielen kardiálnymi, preto často dochádza k oneskorenej diagnostike, ak sa vôbec na túto diagnózu myslí. Autori v práci opisujú troch pacientov s akútnou disekciou ascendentnej aorty. U dvoch z nich v úvode ochorenia nebola prítomná bolesť na hrudníku a dominovali neurologické symptómy. Naopak u tretej pacientky dominovala typická bolesť na hrudníku a typický auskultačný nález na srdci, k mylnej vstupnej diagnóze viedli zmeny na ekg. U všetkých troch pacientov sa pri vstupnom vyšetrení na disekciu ascendentnej aorty nemyslelo, táto diagnóza bola potvrdená pomocou CT vyšetrenia s kontrastom. Následná urgentná kardiochirurgická operácia pacientom zachránila život.

Summary
The liver is an organ that significantly interferes with the metabolism of lipids and lipoproteins. It is the site of synthesis of apolipoproteins, VLDL, LDL as well as cholesterol and phospholipids. Chylomicrons and LDL remnants are catabolized in the liver. Thus, it is understandable that impaired liver function will also be accompanied by disorders in the plasma lipoprotein spectrum. Changes in plasma lipid spectrum are an important risk factor for the development of cardiovascular diseases. The aim of our study was to assess changes in the spectrum of lipoproteins in patients with fatty liver disease.

Summary
Based on principles of methodology, interpretation of test results and laboratory costs of COVID 19 it is possible to recognize laboratory tests providing diagnostic certainty (rRT-PCR), decreasing diagnostic uncertainty (serology), quick tests (POCT) suitable for special situations or limited extent and complementary tests (routine chemistry, hematology, immunology) used in differential diagnosis and monitoring. The context of laboratory diagnostics is based on cooperation of the clinical laboratory with the management of given institution, infectology, intensive care, pneumology, internal medicine and pediatrics. Coordination at the national level is the prerequisite.

Background: The aim of the study was to determinate the optimal surgical treatment and evaluate the different methods of surgical treatment of descending purulent mediastinitis in our clinic and evaluate their effectiveness.
Patients and methods: The results and treatment protocols of 73 patients with with neck phlegmon (NF) and descending purulent mediastinitis (DPM) from 2004 to 2020 year. The study was performed as a analysis of various types of surgical treatment of purulent mediastinitis. All patients were fully comparable in age, sex, duration and course of the pathological process.

Background: The aim of the study was to investigate the influence of local anesthetics on biofilm-forming properties of clinical isolates S. aureus and their biofilm-formation on venous catheters made of different polymers.
Materials and methods: The study was based on investigating 62 clinical strains of S. aureus isolated from surgical patients. Biofilm-forming properties of clinical strains S. aureus were assessed by using the Christensen’s spectrophotometric method. S. aureus biofilms were cultivated on polyurethane and teflon catheters by immersion in broth medium inoculated by suspension of bacterial culture. Also biofilm-formation on the surfaces of various catheters was observed by microscopic examination after their removal from the culture medium, washing with sterile saline and staining with crystal violet. In the study we used bupivacaine 0.125 %, 0.25 % and lidocaine 0.5 %, 1.0 %.

Alkaptonuria (AKU) is a rare autosomal recessive disease caused by a malfunction of the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase (HGD). In January 2019, the DevelopAKUre (FP7 EC) project ended, which included a SONIA2 clinical trial to test the efficacy and safety of nitisinone in the treatment of this disease. Compared to control group of patients with no treatment, in the nitisinone group already at 12 months, u-HGA24 was significantly decreased by 99.7 %, and at 48 months, the significantly lower increase in cAKUSSI score from baseline was observed.

The study and usage of melatonin in various fields of medicine has become relevant in recent years. Many studies show high efficacy of melatonin treatment in different diseases that are accompanied by immunodeficiency in humans: oncology, viral and infectious diseases, neuro-degenerative diseases, heart disease, kidney disease, and liver disease. However, the separately immunomodulatory effects of melatonin in diseases accompanied by such conditions has not been studied. We conducted a qualitative systematic review of randomized controlled trials (RCTs) using the recommended guidelines of the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions and PRISMA regarding the disclosure of status and changes in the immune system during melatonin treatment in adult patients in order to investigate immunomodulatory effect in diseases accompanied by immunodeficiency. We searched in 6 electronic databases from the moment they were created until May 2020.

Acute aortic dissection is a serious, life-threatening condition. Typical symptoms of acute aortic dissection include acute onset severe chest pain, but it can present with dysfunction of another organs due to ischemia, or sudden onset shock or death. It is a rare disease and has common symptoms with another, but not only cardiac dissease, therefore is often late diagnosis, whether this diagnosis is not keep in mind.